Consell escolar

El Consell escolar està constituït per:

  • El director
  • Tres representants del titular del centre
  • Quatre representants del professorat
  • Quatre representants dels pares i les mares o els tutors i les tutores de l’alumnat, elegits per ells i entre ells
  • Dos representants de l’alumnat elegit per ells i entre ells, a partir del primer curs d’educació secundària obligatòria
  • Un representant del personal d’administració i serveis

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les convoca la persona titular del centre, amb quinze dies d’antelació, dintre del període que fixa el Departament d’Ensenyament.