Projecte lingüístic

El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el nostre centre educatiu.

http://slideplayer.es/slide/5441167/17/images/47/El+Projecte+Ling%C3%BC%C3%ADstic+de+Centre.jpg

En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge, el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana, les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres i els criteris generals per a les adequacions de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.

PROJECTE LINGÜÍSTIC