Material escolar

Les relacions del material necessari per a l’activitat escolar curricular han estat elaborades pel claustre de professorat adequant-les al nivell i/o cicle que cursa l’alumnat i d’acord amb els objectius establerts en la programació anual de centre i en cadascuna de les aules i cicles educatius.

EDUCACIÓ INFANTIL

Tot el material que es fa servir a la classe és d’ús col·lectiu. L’escola continuarà prestant el servei de subministrament de material escolar en el benentès que les famílies aportaran de forma voluntària la contraprestació econòmica corresponent per sufragar el cost del material del curs . Respectem escrupolosament  la condició de caràcter no lucratiu pel centre.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

A Educació Primària s’utilitza material d’ús individual que han de portar de casa i material d’ús col·lectiu. L’escola continuarà prestant el servei de subministrament de material escolar d’ús col·lectiu en el benentès que les famílies aportin de forma voluntària la contraprestació econòmica corresponent per sufragar el cost del material del curs . Respectem escrupolosament  la condició de caràcter no lucratiu pel centre.

Els alumnes han d’utilitzar amb cura i respecte tot el material:

utiles-escolaresLlistat material ús individual i col·lectiu E.I

Llistat material ús individual i col·lectiu CI

Llistat material ús individual i col·lectiu CM

Llistat material ús individual i col·lectiu CS

La nostra escola també utilitza llibres de text de diferents editorials:

libros_textoLlibres Escolars