Consell escolar

El Consell Escolar es reuneix com a mínim una vegada al trimestre i sempre que el convoca la directora o el sol·licita un terç de les persones membres.

Membres del consell escolar 2019/2020

Data Constitució: 30 de novembre de 2018

Nom i cognoms Càrrec
Marina Mateu Arrufat Presidenta
Montse Aneas Arroyo Cap d’estudis
Marta Picó Simón Secretària
Khadija Sahli Representant de l’ajuntament
Aïda Antón Gonzalez Representant sector mestres
Edgar Mateu Juan Representant sector mestres
Begoña Sámchez Fernández Representant sector mestres
Eva Tomás Facerias Representant sector mestres
Míriam Jiménez Pérez Representant sector mestres
Samya Sahraoui Representant sector pares i mares
Bouchra Eddegdag Representant sector pares i mares
Majda El Azhari Representant sector pares i mares
Widdad Krimi Representant sector pares i mares
Malika Najib Representant AMPA
Josep Rossinyol Chaparro Representant PAS

Acords del Consell Escolar