Consell escolar

Composició Consell Escolar

L’actual Consell Escolar es va constituir el desembre de 2014.
 

PRESIDENT LLORENÇ GIMENO
CAP D‟ESTUDIS TERESA M. SANAHUJA
SECRETÀRIA MONTSERRAT MONTANYÀ
REPRESENTANTS MESTRES MAGDA JOVÉ
MAITE NADAL NÚRIA PUIG
DAVID CASTILLON ASSUN BALAÑÀ
REPRESENTANTS DE PARES/MARES OLGA SANCHO
ANNA MONTSERRAT CO LLAGOSTERA
OLGA MATEU MAICA CABELLO
REPRESENTANT AMPA CO LLAGOSTERA
REPRESENTANT PAS EVA AMORÓS
REPRE. AJUNTAMENT JORDI CARTANYÀ

 

Les vacants produïdes del sector pares i mares seran cobertes pels candidats votats en les últimes eleccions, o si es el cas, per les noves eleccions.

Les reunions del Consell Escolar es realitzaran el dimecres a les 4.45 h.

Funcions del consell escolar

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.