El centre

QUINA ÉS LA VISIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA SOBRE EL PROPÒSIT DE L’ESCOLA?

Durant el curs 2017-2018 la comunitat educativa de l’escola va estar treballant per formular de manera consensuada el propòsit de l’escola Les Savines.

El Propòsit de l’escola Les Savines és cercar i oferir mecanismes que facilitin que el seu alumnat adquireixi totes aquelles competències que siguin necessàries per aconseguir una vida plena.

En aquest sentit, i tenint presents els quatre pilars de l’educació, treballarem de manera que els nostres alumnes:

Aprenguin a conèixer a partir de la globalització i de la personalització dels aprenentatges.

Aprenguin a ser fent una bona gestió de les seves emocions.

Aprenguin a fer a partir de l’experimentació.

Aprenguin a viure junts a través del treball cooperatiu i de la participació de tota la comunitat educativa.

 

El nostre propòsit es fomentarà en els valors de:

L’equitat: oferint a tot l’alumnat, sigui quin sigui el seu origen social, religiós o geogràfic, totes les oportunitats necessàries per aconseguir el nostre propòsit.

El civisme: basat en el respecte vers les altres persones de la comunitat i vers les coses compartides. I utilitzant el diàleg i el pacte com a via per arribar a acords i de respecte a la dignitat dels demés.

La sostenibilitat: basada en la satisfacció de les necessitats de les persones sense comprometre els recursos i les possibilitats de les generacions futures.