Trets d’identitat

Com escola pública catalana ens definim com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, trets definidors del nostre caràcter propi.

Els centres públics ens regim d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de rendiment de comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors.

 1 Llengua

L’escola Les Moreres és una escola  compromesa amb el nostre país. El català és la llengua vehicular de l’escola i de l’aprenentatge en general.

2 Confessional

Com a escola pública i en el marc legal que prescriu la igualtat en drets de tots els ciutadans davant l’Administració és respectuosa amb les diverses maneres de pensar i és oberta a tothom.

Cap família, cap alumne/a, cap dels treballadors no podrà ser discriminat per raó de la seva confessionalitat o aconfessionalitat religiosa. De la mateixa manera és respectuosa amb les diverses concepcions filosòfiques del món i de la vida i amb les diverses ideologies polítiques. En aquest marc de respecte mutu no hi poden tenir cabuda actituds d’adoctrinament, de proselitisme i/o de sectarisme.

Cal dir, però, que creient que les festes populars regeixen la vida quotidiana de la societat, aquestes es celebraran sense excloure’n cap contingut fonamental.

  1. Escola plural i participativa

La nostra escola potenciarà els valors basats en la democràcia: llibertat, solidaritat, respecte, igualtat, responsabilitat, cooperació, actitud de diàleg per fomentar el respecte a les diferents ideologies personals i de pluralisme polític.

  1. L‘educació com a procés integral

Entenem l’educació com un procés integral que es desenvolupa tot tenint en compte les dimensions individual i social de l’alumne/a, que cerca el seu desenvolupament i perfeccionament en els àmbits diversos. L’escola ha de garantir un bon nivell ducatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals necessaris per  desenvolupar les seves  capacitats al màxim.

Volem facilitar l’adquisició de coneixements i hàbits per a aconseguir una salut integral.

A l’escola es pretén impartir els coneixements i fomentar els hàbits saludables, així com també prevenir els nocius, a fi d’aconseguir un desenvolupament harmònic del cos. L’ambient escolar ha de facilitat el respecte envers el cos i la salut dels altres.

  1. El pluralisme i els valors democràtics.

El desenvolupament de l’esperit crític, la capacitat de discussió i de decisió i la voluntat col·lectiva de transformació de la realitat social són valors fonamentals de la nostra escola.

Per poder viure en una societat justa i democràtica a l’ escola pretenem  fomentar la convivència a través la participació, del respecte, el foment d’altres hàbits democràtics i les normes de convivència.

  1. Coeducació.

L’escola treballa per aconseguir l’igual i absolut desenvolupament tant intel·lectual com social   per la qual cosa s’estableix una metodologia que tendeixi a eliminar qualsevol discriminació per raó de sexe, raça,religió,situació econòmica i limitacions físiques o psíquiques.

7.Compromesos amb l’entorn i amb el medi ambient.

Som Escola Verda des de l’any 2002 ( annex) i portem una trajectòria amplia tot treballant la sensibilització, coneixement i intervenció en  el nostre entorn. Encomanem a tota la comunitat educativa per aconseguir un entorn més sostenible i per activar les bones pràctiques ambientals per poder oferir a les noves generacions un entorn més acollidor.

  1. Oberta a les famílies.

La col·laboració i la participació de les famílies en el procés educatiu és fonamental, tant per aconseguir una millor integració social i escolar , com per millorar els resultats acadèmics, com per ajudar als alumnes a formar-se com a persona.

Per aquest motiu es regula la intervenció familiar a través de la carta de compromís educatiu i amb el projecte Família-Escola que hem elaborat amb el suport de la Fundació Bofill.