Salut

Administració medicaments

D’acord amb el que determina la normativa referida a l’Administració de medicaments als alumnes aprovada en la Resolució de 20 de juny de 2018 per la qual s’aproven els documents per a l’organització i gestió dels centres:

“Per poder administrar medicaments als alumnes sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals aportin un informe del metge on consti el nom de l’alumne, el nom del medicament que ha de prendre i la seva pauta d’administració. Així mateix, els pares o tutors legals han d’aportar un escrit on es demani al director del centre educatiu l’administració al seu fill del medicament prescrit, d’acord amb les pautes que constin en l’informe esmentat i s’autoritzi la seva administració als docents del centre.”

En cas d’incompliment d’alguna d’aquestes condicions NO es podrà subministrar el medicament a l’alumne/a.

Document d’autorització

Polls

Què són i què hem de fer:     No més polls