Carta de compromís

ESCOLA JOAQUIM PALACÍN

BELLVÍS

CARTA DE COMPROMÍS

Les persones sotasignades,   ………..………………………………………….. (nom i cognoms), ……………………………………………………(càrrec) de l’escola Joaquim Palacín  de Bellvís  i ………………………………… ……………………….. (nom i cognoms del pare/mare, tutor/a)

de l’alumne/a ………………………………………………………………,

 

Conscients que l’educació dels nens i nenes  implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, estem disposats a dur a terme els compromisos que consten en la present carta de compromís

 

I, perquè així consti, signem

Centre

 

 

Família