Menjador escolar

 

 

COMUNICAT SOBRE EL SERVEI DE MENJADOR PER AQUEST CURS 20-21

 

L’empresa La Vostra Cuina porta 30 anys al sector serveis i té com a objectiu principal oferir i garantir la màxima qualitat als seus usuaris. A tal efecte, disposem d’una cuina central ubicada a Sant Quirze del Vallès, un departament de control de qualitat de les matèries primeres i de la supervisió dels nostres menús per part d’una dietista per tal d’oferir una dieta sana i equilibrada. Entenem, així, el servei de menjador com una part més de l’educació integral dels infants dins de l’escola i en aquest sentit hem elaborat uns objectius generals a assolir en el camp dels hàbits i de les actituds socials, conjuntament amb els membres de la Comissió de Menjador delegada del Consell Escolar i seguint els seus criteris.

 

MENÚS CURS 20-21

Feu clic al mes per veure el menú que oferim (aquí està penjat el menú estàndard, si en voleu un altre, poseu-vos en contacte amb la responsable de menjador):

 

MENÚ

SETEMBRE

I per sopar, el menjador ens proposa…

SOPAR

MENÚ

OCTUBRE

I per sopar, el menjador ens proposa…

SOPAR

MENÚ

NOVEMBRE

I per sopar, el menjador ens proposa…

SOPAR

MENÚ

DESEMBRE

I per sopar, el menjador ens proposa…

SOPAR

MENÚ

GENER

I per sopar, el menjador ens proposa…

SOPAR

MENÚ

FEBRER

I per sopar, el menjador ens proposa…

SOPAR

MENÚ

MARÇ

I per sopar, el menjador ens proposa…

SOPAR

MENÚ

ABRIL

I per sopar, el menjador ens proposa…

MENÚ

MAIG

I per sopar, el menjador ens proposa…

MENÚ

JUNY

I per sopar, el menjador ens proposa…

 

* La confecció i el control dels menús els realitzarà l’empresa concessionària d’acord amb els criteris nutricionals del Departament d’Educació de la Generalitat, les recomanacions dels organismes oficials de Salut Pública Municipal i el vist i plau de la Comissió de Menjador de l’Escola.

* Els menús constaran d’un primer plat, segon plat, postres i pa.

* Els menús estaran exposats a la cartellera del centre. També els podreu consultar per internet a la web de l’escola.

* Dietes: en cas d’intolerància o al·lèrgia a determinats aliments, així com a dietes de llarga durada, caldrà justificar-ho mitjançant certificació mèdica.

Aquest any, introduïm alguns canvis en els menús, ja que 2 vegades a la setmana, es menjarà pasta ecològica, 1 vegada a la setmana es menjarà fruita ecològica (és a dir, no tractada amb pesticides), els dimecres es menjarà pa integral (que ha estat rebut amb molt èxit pels usuaris del servei de menjador), i el peix que es consumeix és un peix de proximitat (pescat a Catalunya, per tal d’incentivar l’economia de Catalunya, i a més, sempre serà molt més fresc).

ORGANITZACIÓ HORÀRIA

 

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

Persones usuàries

El servei es podrà sol·licitar de forma fixa o esporàdica. Serà considerat usuari/a fix/a, aquella persona que assisteixi al menjador tots els dies del curs i també aquella que assisteixi com a mínim un dia amb la condició que sempre sigui el mateix dia de la setmana.

Monitoratge (nombre d’alumnes per monitor/a)

El/la coordinador/a serà la persona interlocutora habitual entre l’empresa, la Comissió de Menjador, les famílies i el monitoratge.

El servei es podrà sol·licitar de forma fixa o esporàdica. Serà considerat usuari/a fix, aquella persona que assisteixi al menjador tots els dies del curs i també aquella que assisteixi com a mínim un dia amb la condició que sempre sigui el mateix dia de la setmana.

Preus

Usuari fix: 6,33€ per dia
Usuari esporàdic: 6,96€ per dia

Absències

Per indisposicions esporàdiques caldrà notificar-ho a la coordinadora al matí en horari de 8:30h a 9:30h. El descompte per absències serà l’import íntegre, es a dir, 6,33€ ,sempre que s’avisi en l’horari indicat.
Per absència seguida i continuada, i sempre que s’hagi avisat de 8:30 a 9:30h, el descompte serà per l’ import total del servei, es a dir, de 6,33€.
Unes altres vies de contacte amb la responsable serà telefònicament o via e-mail (més endavant es confirmaran aquestes dades).

Pagaments

 

PROTOCOL D’ACCIDENTS I D’INCIDENTS

◊ En cas de petits accidents el monitoratge resoldrà la situació utilitzant els protocols acordats per l’escola. L’empresa disposarà d’una farmaciola per atendre l’alumnat que ho necessiti.

◊ Si es produeix un accident més greu es donarà avís a la família i es prendrà la decisió conjunta. En cas de no localitzar a la família, el protocol a seguir és avisar una ambulància i si el facultatiu ho considera oportú,  s’acompanyarà a l’alumne/a al centre mèdic més adient. En tot moment es mantindrà informada a l’escola.

◊ Els incidents, vòmits, manca de gana, faltes de comportament es comunicaran a les famílies mitjançant el full de comunicació d’incidents.

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES DE P3

Hi haurà un full, al costat de les classes d’infantil P3-P4-P5, amb la informació diària de com han menjat , dormit….
A la resta d’usuaris es lliuraran informes trimestrals.
● Autoritzacions a medicaments, s’actuarà segons la normativa del centre.
● Per dormir P3 es necessari el llençol.
Aquest es pot adquirir al centre, però és necessari saber la quantitat de llençols que necessitem per a poder fer la comanda.
Tot ha de venir marcat amb una bossa exclusivament pel servei de menjador.(bata, llençol i manta per l´hivern). La manta la demanarem en el seu moment.

OBJECTIUS DINS DEL MENJADOR

Entenem l’espai de migdia a l’escola, com un espai de suport a les famílies de prestació complementària, per tal d’ajudar a l’escolarització.

Els objectius principals que ens fixem són els de cobrir les necessitats nutritives dels alumnes i l’adquisició d’hàbits socials, higiènics i alimentaris en un marc de convivència dins del centre educatiu.

El programa d’activitats és elaborat per els/les monitors/es del menjador, que són les persones que estan en contacte directe amb els nens/es.

Les principals activitats que es desenvolupen a l’estona de migdia es centren en proporcionar al nen/a una estona agradable, mes aviat relaxada, perquè torni a l’aula amb bona predisposició per continuar els seus aprenentatges.Sobre els hàbits:

 • Treballar els hàbits higiènics (rentar-se les mans amb sabó abans i després de dinar,…).
 • Treballar ordenada i sistemàticament tot el que fa referència a l’organització de l’espai de menjador (parar i desparar taula, aixecar-se de taula un cop s’ha acabat, parlar amb un to fluix mentre s’està dinant).
 • Utilitzar correctament els coberts.
 • Menjar a poc a poc i mastegar suficientment els aliments (amb la boca tancada,…).
 • Evitar parlar amb la boca plena.
 • Comprendre que el menjar no s’ha de llençar.
 • Saber que ens calen aliments variats i que cal esforçar-se per menjar una mica de tot.

Sobre les actituds socials :

 • Ser respectuosos vers els altres companys i companyes i vers els/les monitors/es.
 • Col·laborar amb els/les monitors/es, personal de cuina i companys/es, en tots aquells serveis necessaris per a una millor convivència.

OBJECTIUS A L’ESTONA DE LLEURE

L’hora d’esbarjo del menjador és una de les estones que els infants no tenen programada i pensem que això és positiu. Se’ls oferirà diferents jocs i recursos per tal que ells i elles triïn allò que els agradi més.A més, socialment…

 • Aprenem a compartir.
 • Aprenem a expressar-se davant dels/ de les companys/es sense por al ridícul.
 • Fem que es mantingui una actitud solidària i de companyerisme envers tothom.
 • Potenciem les actituds participatives en les activitats que s’estiguin duent a terme.
 • Assumim i respectemr les normes establertes mitjançant la comprensió i el diàleg.