Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: equip directiu, mestres ,pares i mares dels alumnes, personal d’administració i serveis, ajuntament,  etc.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

El consell escolar del nostre centre el representen:

Com a representants de les famílies

Araceli Pacheco, Emi Cerezo, Silvia Encinas,

Montse Plana,  Natalia Vera, Yolanda Plana

Com a representants de mestres

Mireia Sampietro, Vanessa Gil, Mònica Sanz

Mar Martí, Marisol Gómez, Lídia González

Equip directiu

Rosa Fernández, Raquel Pérez, Lidia Jiménez

Com a representant de l’AMPA

 Maria Celia Busto

Com a personal no docent

Maria Bertran (auxiliar administrativa)

Com a representant de l’Ajuntament

Sònia Alsina

Al nostre consell escolar hi ha constituïdes unes comissions:

Comissió permanent: Raquel Pérez, Rosa Fernández, Mónica Sanz, Mariceli Pacheco i Lidia Jiménez (amb veu però sense vot).

Comissió econòmica: Raquel Pérez, Lídia González, Yolanda Plana i Lidia Jiménez (amb veu però sense vot).

Comissió de menjador: Raquel Pérez, Vane Gil, Mireia Sampietro, Natalia Vera, Emi Cerezo i Lidia Jiménez (amb veu però sense vot).

Comissió de convivència: Raquel Pérez, Mar Martí, Marisol Gómez, Silvia Encinas, Montse Plana i Lidia Jiménez (amb veu però sense vot).

*Última actualització: octubre de 2019*