L’escola

Titularitat.

El centre  és una escola pública que pertany al Departament d’Educació de la Generalitat de  Catalunya.

Nivells educatius.

– Educació Infantil (P-3, P-4, P-5).

– Educació Primària (1r, 2n, 3r, 4art , 5è i 6è)

Es tracta d’una escola cíclica és a dir, que s’agrupen els alumnes per cicles: Educació Infantil (P3-P4 i P5) i Cicle Inicial, Cicle mitjà i Cicle superior.

Confessionalitat

PLURALISME IDEOLÒGIC és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les famílies de l’alumnat, del professorat i del personal no docent, per tant, renuncia a qualsevol tipus d’adoctrinament.

Mantenim una actitud de col·laboració, respecte, solidaritat i tolerància. En aquest sentit, l’escola no discriminarà ningú en raó de les seves creences religioses, tendències polítiques, procedència etnològica o sexe i es compromet a fomentar els valors democràtics i el respecte als drets humans.

ESCOLA CATALANA. La llengua catalana és la llengua vehicular del centre. La comunicació habitual en l’àmbit escolar i extraescolar i d’ensenyament -aprenentatge de les matèries curriculars, tret de la llengua castellana i anglesa, es fa en català.

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg entre alumnes, famílies i docents. Apostem per una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar…).  Volem que l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar.

 INCLUSIVA. Educació per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària.

SOCIALITZADORA. Educa en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre vetllant perquè es donin les adequades condicions de respecte entre els companys i companyes.

ESCOLA DIALOGANT. Afavoridora del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels representants elegits per cada un d’aquests estaments.

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Escola que aspira a un ensenyament  de qualitat i personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social (aprenentatge significatiu). Intentem que estiguin presents al  centre les  noves idees i tecnologies en educació per obtenir com a objectiu final una escola competent. Tenim presents tots els recursos didàctics i tecnològics que en aquests moments hi ha a la societat, tant si estan al centre com si cal trobar-los fora.

ENSENYAMENT ACTIU. Escola que potencia l’aspecte instructiu, que fomenta l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i cívics, aprendre a aprendre.

L’educació parteix de la realitat i l’entorn més immediat i anar eixamplant-se per tal de comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn proper. Es partirà en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que en tinguin els nens i les nenes per tal d’adequar els continguts a la seva realitat més propera.

L’expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes culturals de la resta de l’estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals.

Es respecta la personalitat pròpia de cada alumne i, tenint present les seves capacitats, se li potencia de cara al futur mitjançant el respecte mutu, el diàleg, la reflexió, la col·laboració i la solidaritat.

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió i la comunicació de les parts afectades, buscant una solució consensuada i pacífica afavorint el diàleg. Considerem que les situacions conflictives, entre els elements de la comunitat educativa, han de ser assumides i plantejades de forma clara, oberta i directa, amb la intervenció de totes les parts.

L’escola entén l’educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. En aquest sentit considerem imprescindible i fomentem el diàleg continuat i permanent entre família i escola per tal d’unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una escola participativa amb els pares, en la qual ens puguem enriquir els uns i els altres amb les diferents aportacions.

El Projecte Lingüístic pretén garantir un tractament de les llengües que doni resposta a la situació sociolingüística de l’alumnat, vetllant per l’ús del català com a vehicle d’ensenyament-aprenentatge i com a llengua de relació en tots els àmbits.

L’acollida i la integració escolar de tot l’alumnat es considera un del primers objectius del centre i dels professionals que hi treballem. Per tal de aconseguir-ho el centre disposa d’un Pla d’Acollida amb la finalitat d’afavorir el procés d’adaptació dels alumnes i garantir, entre altres, una comunicació eficient amb les famílies on es proporciona informació adequada sobre el funcionament i la línia pedagògica de l’escola, tractament i us de les llengües, recursos a l’abast, possibilitat de sol·licituds d’ajuts, assoliment dels aprenentatges, etc.

Aquest Pla i totes les activitats que es porten a terme han de ser coneguts, compartits i assumits per tota la comunitat educativa.

El clima de convivència serà també resultat de l’acolliment a tots i cadascun dels membres de la comunitat.

Al mateix temps l’escola considera molt important i necessària intensificar la relació amb les famílies per a la participació i col·laboració en la funció educativa del Centre.