Batxillerat

Descripció

El batxillerat, format per un cicle de dos cursos de trenta hores lectives setmanals que es fa generalment entre els 16 i els 18 anys d’edat, prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Modalitats

A l’Institut La Sedeta es poden cursar les modalitats de batxillerat: ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials.

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.

Accés

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

  • graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
  • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior,
  • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic.

Per accedir per primera vegada als estudis de Batxillerat a l’Institut La Sedeta, si no s’és alumne de 4t d’ESO al centre, cal formalitzat la preinscripció en el termini fixat.

Continuïtat

Amb el títol de batxiller es pot accedir:

  • a la universitat (un cop aprovades les proves d’accés),
  • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny,
  • a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés,
  • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés) i
  • al món laboral.

El treball de recerca

El treball de recerca és una feina d’investigació en un tema triat per l’alumne/a, que s’inicia el 3r trimestre de 1r de batxillerat i finalitza al gener de 2n amb la presentació d’una memòria escrita i la seva exposició davant d’un tribunal.

El treball de recerca és una matèria més del currículum de l’alumne/a però el seu pes és molt important (un 10% de la nota final del batxillerat).

Estada a l’empresa

També s’ofereix com a matèria optativa de 1r curs de Batxillerat la matèria “Estada a l’empresa”. Si voleu cursar-la us heu de posar en contacte amb la professora d’Economia [Montserrat Térmens] que us n’informarà, perquè té uns condicionants i dinàmica molt concreta.

llibreta_SDT100x100 GUIA PER A LES FAMÍLIES [BATX.]: 2017-18
llibreta_SDT100x100 LLIBRES DE TEXT I LECTURES [BATX.]: 2017-18
llibreta_SDT100x100 CURRÍCULUM DE BATXILLERAT: 2017-2018
llibreta_SDT100x100 GUIA DIDÀCTICA: TREBALL DE RECERCA 2016/17-2017/18
ORIENTACIÓ ACADÈMICA: Després del Batxillerat, què?
index_02_