Bases reguladores per l’ajut de colònies 2017/2018

 

BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE L’AJUT PER COLÒNIES 2017/2018

1.- Objecte

L’objecte de les presents Bases és regular l’atorgament de l’ajut familiar per les colònies de P5 fins a que són de 120€ per nen o nena.

 

2.- Finalitat de l’ajut

Contribuir a que les persones més vulnerables puguin fer front a la cobertura de les colònies dels seus fills.

 

3.- Període d’execució i convocatòria

Els ajuts concedits a l’empara d’aquestes bases, es destinaran directament a finançar les colònies proposades a cada curs.

El 2 d’octubre s’obrirà la convocatòria ordinària fins el 20 d’octubre inclòs.

 

4.- Requisits de les persones beneficiaries

Aquest ajut s’adreça a les unitats familiars dels nens i nenes escolaritzats a l’escola Riera de Ribes.

S’entendrà per unitat familiar aquella unitat de convivència que es constitueix sobre la base del nexe de parentiu que s’estableix entre elsmembres, ja sigui per matrimoni, per una altra forma de relació permanent anàloga a la conjugal lo per llaços de consanguinitat fins a segon grau o afinitat al primer grau, per adopció o per acolliment familiar. En aquest context s’entendran incloses les famílies monoparentals.

Respecte als graus de consanguinitat o afinitat (art. 915 a 919 del Codi Civil):

  •  Ascendents: Primer grau: Pares del titular o del cònjuge. Segon grau: avis del sol·licitant o      del cònjuge.
  • Descendents: Primer grau: fills del titular o del cònjuge. Segon grau: germans i néts del sol·licitant o del cònjuge.
  • Queda exclosa, en tot cas, la convivència per raons d’amistat o convivència, i per raons de necessitat econòmica.

No es podrà sobrepassar els llindars que s’especifiquen al punt 8 d’aquestes bases  per a poder ésser beneficiari de l’ajut.

Per aquelles famílies en les que algun membre no hagi presentat la Declaració de Renda:

  • Si esta obligat a presentar-la, ES DESESTIMARÀ la sol·licitud .
  • Si no està obligat a presentar-la, caldrà que aporti la Declaració Jurada.(Document 02)

 

5.- Documentació a presentar

            Documentació a presentar en funció de la renda familiar:

1. Imprès de sol·licitud. (Document 01)

2. Fotocòpia del DNI del sol·licitant.

3. Fotocòpia del llibre de Família.

4. Fotocòpies dels següents carnets: Família monoparental, Família nombrosa, discapacitat  al nucli familiar.

5.Justificant d’empadronament de tots els membres de l’habitatge.

6. Última Declaració de Renda de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.Per a aquelles famílies en les que algun membre no hagi presentat la Declaració de la Renda, si està obligat a presentar-la, i no ho ha  fet, no caldrà presentar res, perquè es considerarà DESESTIMADA per no complir els requisits.

7. Si no està obligat a presentar-la, caldrà que aporti la  Declaració Jurada.(Document 02)

 

6.- Termini, lloc i forma de presentació de les sol·licituds

La sol·licitud d’ajut i tota la documentació requerida s’haurà de presentar en el termini de 18 dies naturals a comptar a partir del dia de publicació de les bases.

Els llocs de presentació de documents són al despatx de l’AMPA els dimarts de 15:00 fins les 17:00 i  a secretaria els dijous de 9:00 fins les 10:00.

(Aquest any, de forma excepcional, per la proximitat de les colònies, les famílies hauran d’avançar les quantitats senceres. Si desprès de la revisió documental són acceptades per l’ajut, es tornaran les quantitats corresponents).

 

7.-Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al /a la sol·licitant, perquè en el termini de 10 dies naturals a partir del dia de la notificació per part de l’AMPA, procedeixi a la seva rectificació. En cas de no presentar la documentació requerida dins del termini, s’entendrà que l’interessat/da desisteix de la seva sol·licitud.

 

8.- Criteris i procediment de concessió

Hi ha un límit econòmic per aquest ajut de 2.000€, en cas de que les demandes superin aquest límit, se seguirà un ordre d’inferior renda familiar a superior renda familiar presentades fins arribar als 2.000€ d’ajuts. Amb la qual cosa, les rendes familiar que no entressin dins dels 2.000€ no podrien optar a l’ajut.

Els quadres següents especifiquen els percentatges d’ajut a rebre segons la Renda Familiar:

Quadre 1: Famílies fins a 2 fills.(l’ajut és per cada nen)

DE FINS %
0€ 18.000€ 75 90€
18.001€ 21.000€ 50 60€
21.001€ 25.000€ 25 30€

 

Quadre 2: Famílies nombroses. (l’ajut és per cada nen)

DE FINS %
0€ 22.000€ 75 90€
22.001€ 25.000€ 50 60€
25.001€ 29.000€ 25 30€

 

Per la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, es calcula a partir de la suma de les caselles de la Base Imposable General i la de l’Estalvi de la Declaració de la Renda de l’exercici anterior a la convocatòria.

 

Metodologia de desempat:

En cas d’empat, es procedirà a comptabilitzar els carnets de:

*Família monoparental                                 3punts

*Família nombrosa                                        3punts

*Discapacitat dins el nucli familiar              3punts

Si persisteix l’empat, per ordre de presentació de sol·licitud.

 

 9.- Fase de tramitació

En finalitzar els termini de presentació (20 dies naturals), començaran a comptar 15 dies naturals per la valoració de totes les sol·licituds.

Després hi hauran 10 dies naturals per presentar els documents requerits per l’AMPA.(En cas que fos necessari)

Seguidament 10 dies naturals per realitzar al·legacions.

Finalment atorgament dels ajuts a les famílies.

 

10.- Cessió de dades

D’acord amb el que disposa l’art. 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informarà a persones sol·licitants que les dades facilitades s’incorporaran en un fitxer de l’AMPA, amb la finalitat de gestionar aquests ajuts. No s’efectuarà cap cessió de les dades facilitades pels sol·licitants. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació  adreçant-se al despatx de l’AMPA els dimarts de 15:00/17:00. Demanant cita prèvia enviant un correu electrònic a:   ampariera@gmail.com

 

11.- Formularis

Document 01              Sol·licitud

Document 02              Declaració Jurada (Per qui no presenta IRPF)

 

12.- Forma de pagament

L’AMPA farà efectives les quantitats d’ajuts atorgades per cada nen/nena directament al compte bancari de l’escola. I cada família haurà de pagar la seva part abans de rebre l’ajut definitivament, es contrastarà amb l’escola.

 

Descarregueu aquí els anexos:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: You can use these tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>