Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Composició del consell escolar

 • Presidenta (directora de la ZER Riu Corb)
 • Cap d’Estudis de la ZER
 • Secretària de la ZER
 • Directors de les escoles:
  • Escola Pere Teixiné
  • Escola Maldanell
  • Escola Mn. Ramon Muntanyola
  • Escola Montalbà
  • Escola El Tallat
 • 3 Mestres del Claustre
 • Representants dels Pares/Mares de les cinc escoles.
 • Representant del personal no docent (PAS).
 • Representant de l’Ajuntament dels cinc municipis.

Funcions del consell escolar dels centres públics

 1. Avaluar els projectes i les normes què es refereix el capítol II del títol V de la Llei orgànica (Llei d’educació de Catalunya 12/2009 i  Llei orgànica d’educació 2/2006, article 127)
 2. Avaluar la programació general anual del centre, sense perjudici de les competències del claustre del professorat, en relació amb la planificació i l’organització docent.
 3. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.
 4. Participar en la selecció del director del centre, en els termes que estableix aquesta Llei orgànica. Ser informat del nomenament i el cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si s’escau, previ acord dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director.
 5. Informar sobre l’admissió dels alumnes i les alumnes, amb subjecció al que estableixen aquesta Llei orgànica i les disposicions que la despleguin.
 6. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a instància de pares, mares o tutors legals, pot revisar la decisió adoptada i proposar, si s’escau, les mesures oportunes.
 7.  Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la igualtat entre homes i dones, la igualtat de tracte i la no discriminació per les causes a què es refereix l’article 84.3 d’aquesta Llei orgànica, la resolució pacífica de conflictes i la prevenció de la violència de gènere.
 8. Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i de l’equip escolar i emetre informe sobre l’obtenció de recursos complementaris, d’acord amb el que estableix l’article 122.3.
 9. Emetre informe sobre les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
 10. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en les quals participi el centre.
 11. Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, així com sobre els altres aspectes relacionats amb la seva qualitat.
 12.  Qualsevol altra que li sigui atribuïda per l’administració educativa.