ZER

 

Les zones escolars rurals (ZER) són institucions escolars de caràcter públic formades per l’agrupació de centres d’educació infantil i primària que es constitueixen amb la finalitat d’oferir el servei d’ensenyament en condicions de major qualitat en zones de baixa demografia escolar.

L’Escola Rural, l’escola de les tres “P”: Petita, de Poble i Pública, és una escola arrelada al territori, que dóna vida al municipi, que a vegades n’és el pal de paller i/o dinamitzadora d’una part de la vida que el poble genera, que aglutina activitats, persones, i que és motiu de trobada i aprenentatge

La zona escolar rural té consideració de centre educatiu únic amb les característiques i els efectes que es determinen en elDecret 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius, sense perjudici de respectar la identitat jurídica de cadascuna de les escoles que la integren.

Cada ZER té un projecte educatiu per a tots els centres que la integren i les mateixes normes d’organització i funcionament i la mateixa programació general anual, que ha de respectar la singularitat de cadascuna de les escoles.

 

Formen part de la ZER Riu Corb els següents cinc centres:

Belianes: Escola Pere Teixiné.

Sant Martí de Riucorb: Escola El Tallat

Preixana: Escola Montalbà.

Maldà: Escola Maldanell.

Omells de Na Gaia: Escola Mn. Ramon Muntanyola.

 

Els cinc centres de la Z.E.R. es caracteritzen per ser del tipus d’escoles rurals, que no tenen en cap cas una línia completa, és a dir, que en cap escola es troben tres grups d’Educació Infantil i sis de Primària en correspondència al cursos respectius d’aquestes dues Etapes. Per tant, generalment, cal agrupar dos o tres cursos per a fer un grup-classe amb el tutor/a corresponent (a excepció de les dues escoles unitàries de Maldà i Omells on tots els alumnes estan en un sol grup).

Segons el nombre de nivells i el nombre d’alumnes per nivell, es distribueixen de manera que els agrupaments siguin els més idonis pel bon funcionament de cada centre. Aquests centres, per tal d’afavorir la qualitat educativa, es troben agrupats en la Zona Educativa Rural (Z.E.R) que disposa del seu director/a i els mestres especialistes itinerants (educació especial, educació física, música, anglès i religió). Aquests mestres itinerants, tal com el nom indica, itineren per les diferents escoles per tal d’impartir les matèries de les que són especialistes. Ells, juntament amb els altres mestres de cada escola, formen el Claustre de la ZER. Aquesta realitat permet fer programacions conjuntes, trobades, excursions i colònies amb la participació dels alumnes i mestres del conjunt de la ZER, fet que és un factor d’enriquiment.

Algunes de les escoles de la ZER s’han reformat o tenen projectes de reforma pendents de dur a terme. Des del 2007 està aprovat el projecte d’obres de Sant Martí.

El curs 2016/2017 l’escola Montalbà de Preixana forma part del pla pilot que permet a les escoles rurals la incorporació d’alumnat de primer cicle d’educació infantil a l’escola i garanteix així que aquests alumnes puguin ser escolaritzats al seu mateix municipi. Per adaptar el centre a aquest alumnat s’han dut a terme un seguit de reformes i millores.