Demaneu informació a:  e-mail: a8047960@xtec.cat        

Per demanar cita prèvia per a matrícula:  Telèfon:  937163842 – 603731103

Pla d’actuació en el marc de la COVID-19

El Consell Escolar de la llar d’infants ha aprovat el Pla d’actuació 2020-21 en el marc de la pandèmia per la COVID-19, que regeix tots els protocols que s’aplicaran a la llar.

Aquest Pla està subjecte a les variacions que puguin anar establint les autoritats sanitàries en funció de l’evolució de la pandèmia.

https://drive.google.com/file/d/1nAd80FWhbUqSgi-X4zEzjmdN2nFK1wQj/view?usp=sharing

 

MATRÍCULES CURS 2020-21

Totes les preinscripcions presentades a la llar d’infants Els Àngels han estat admeses. Podeu iniciar el tràmit de matrícula.

Les matrícules es fan de forma presencial a partir del dimecres 17. És imprescindible demanar cita prèvia al telèfon 603 73 11 03, o a l’enllaç següent:  https://drive.google.com/open?id=1OQAgPhnIVqNpeqXDV9c73iITf7I4BrZfT-k8MKePjDw   A la graella podeu apuntar el nom del nen/a per reservar l’hora. No utilitzeu una casella ja omplerta. En el cas de bessons haureu d’apuntar-vos en dues caselles consecutives per poder-ho fer tot seguit.

 

La documentació que haureu de portar quan vingueu a fer la matrícula és:

 • Carnet de vacunes actualitzat (original)
 • 1 foto de carnet del nen/a
 • Els 3 documents que us enllacem omplerts i signats:
  1. ordre de domiciliació de rebuts   https://drive.google.com/open?id=1XAYRYnVEFdbNE3cBbXjtNpUyPSlvcG4w
  2. autorització d’imatges i sortides   https://drive.google.com/open?id=1NWrb-z09N8ybAa3880r59su9vrmC_O47 Les sortides que s’autoritzen aquí són les que es fan pel barri, no les que es fan en autocar que tenen una autorització específica.
  3. carta de compromís educatiu   https://drive.google.com/open?id=1jFnu4yD8_mwKyTULujR1ru3j-9BXO-wM La carta de compromís educatiu és obligatòria a tots els centres educatius i està aprovada pel Consell Escolar.

 

Per fer la matrícula haureu de venir una sola persona, amb la mascareta i us donarem gel hidroalcohòlic a l’entrada per posar-vos. Heu de ser molt puntuals ja que anirem amb el temps molt limitat.

Preinscripcions llars d’infants

LLISTAT D’ADMESOS I LLISTA D’ESPERA

Totes les preinscripcions presentades a la llar d’infants Els Àngels han estat admeses, és a dir, tots tenen plaça.

Podeu demanar cita prèvia per a la matrícula. Més informació a https://agora.xtec.cat/llarelsangels/general/matricules-curs-2020-21/

 

NÚMERO DE DESEMPAT QUE HA SORTIT AL SORTEIG: 131

 

LLISTAT PROVISIONAL BAREMAT

https://drive.google.com/open?id=151euTIhZDoLaxZp2iYafhPRY3Ub3YuQ2

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIONS:

Període de preinscripció Del 12 al 22 de Maig Presencial o telemàticament
Publicació de les llistes amb el barem 2 de Juny A la web de la llar
Reclamacions Del 3 al 9 de Juny Per e-mail es pot fer la reclamació o demanar hora
Sorteig 10 de Juny A l’Ajuntament. A la web es publicarà el número que surti
Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llista d’espera 16 de Juny A la web de la llar i presencialment a la llar. Els admesos ja podran demanar cita prèvia per a la matriculació
Període de matriculació Del 17 al 23 de Juny Demanar cita prèvia per mail o telèfon

DATES, DOCUMENTS I CRITERIS DE PRIORITAT

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

Per reduir el nombre de sol·licituds presentades físicament en els centres, es prioritza la presentació de la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial de la llar d’infants demanada en primera opció, adjuntant-hi el model de sol·licitud disponible degudament emplenat (en format PDF o per fotografia de la sol·licitud) i de la documentació, escanejada o fotografiada.

El període de presentació de sol·licituds telemàtiques serà del 13 al 22 de maig, ambdós inclosos.

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, caldrà demanar cita prèvia a l’escola bressol demanada en primera opció, a partir del mateix dia 13 de maig.

Criteris i documents justificatius:

 1. Cal presentar en tots els casos: (escanejats o fotografiats en la sol.licitud telemàtica)
  • Original del DNI del/la sol·licitant
  • Original del llibre de família (pàgines progenitors i infant)
  • Original de la targeta sanitària individual de l’alumne/a
  • Full de preinscripció omplert i signat.
 2. Per justificar els criteris de prioritat generals:
  1. Existència de germans/es escolaritzats/des al centre, o de pares que hi treballin o infants procedents d’un centre privat subvencionat del municipi que cessa la seva activitat: 40 punts.
   • Documentació: en el cas dels infants que procedeixen d’un centre privat subvencionat del municipi que tanca, cal certificat del centre que cessa l’activitat. La resta no cal documentació.
  2. Proximitat del domicili de l’alumne al centre o, si escau, la proximitat del lloc de treball dels pares (només una opció)
   1. Domicili dins l’àrea d’influència del centre: 30 punts
    • Documentació: DNI de la persona sol·licitant
   2. Adreça del lloc de treball dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts
    • Documentació: contracte laboral o certificació de l’empresa
   3. Domicili a Sabadell fora de l’àrea d’influència del centre: 10 punts
    • Documentació: DNI  de la persona sol·licitant
  3. Renda Garantida de ciutadania: pares beneficiaris de la renda. 10 punts.
   • Documentació: document acreditatiu de la prestació.
  4. Discapacitat de l’alumne/a, pares o germans: quan s’acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.
   • Documentació: autorització per la consulta de dades a altres administracions.

Per justificar els criteris de prioritat complementària:

  1. Família nombrosa o monoparental: 15 punts
   • Documentació: autorització per la consulta de dades a altres administracions
  2. Ingressos de la unitat familiar: 5 o 10 punts. Quan la renda de la unitat familiar del sol·licitant estigui entre els valors que s’indiquen:
   Unitat familiar 10 punts 5 punts
   2 membres Inferiors a 15.039,00 € Entre 15.039,01 € i 22.558,00 €
   3 membres Inferiors a 18.798,00 € Entre 18.798,01 € i 28.198,00 €
   4 membres Inferiors a 22.558,00 € Entre 22.558,01 € i 33.838,00 €
   5 membres Inferiors a 26.318,00 € Entre 26.318,01 € i 39.477,00 €
   6 membres Inferiors a 30.078,00 € Entre 30.078,01 € i 45.117,00 €
   7 membres Inferiors a 33.838,00 € Entre 33.838,01 € i 50.757,00 €
   8 membres Inferiors a 37.597,00 € Entre 37.597,01 € i 56.396,00 €

   S’entendrà aquesta renda global com la suma dels ingressos anuals de tots els membres computables de la unitat familiar que convisquin a la mateixa llar.

   • Documentació: declaració o esborranys de la Renda (conjunta o separada) de l’any anterior al procés de preinscripció. Si no es disposa: Declaració responsable dels ingressos de la unitat familiar.
  3.  Preinscriure més d’un fill/a alhora sol·licitant plaça en nivells diferents: 5 punts
   • Documentació: serà el mateix centre qui ho comprovi directament
  4.  Pel fet de realitzar un canvi de centre quan un alumne/a ha participat en un procés de preinscripció i, en no haver obtingut la seva primera opció, es matricula i s’escolaritza en un altre centre municipal, en cas que el curs següent torni a participar en un procés de preinscripció sol·licitant de nou el centre demanat en primera opció del curs anterior: 5 punts.
   •  Documentació: el mateix centre ho comprova directament.
  5.  Quan els dos progenitors es trobin en alguna de les següents situacions: treballant o siguin demandants d’ocupació no ocupats. En el cas de família monoparental quan el/la progenitor/a que té els fills al càrrec estigui en alguna de les situacions abans esmentades. L’excedència no es considera situació laboral activa. No obstant això, tindran aquesta consideració les excedències concedides per tenir cura de fills o filles sempre que la data de la reincorporació al lloc de treball es faci al llarg del primer trimestre del curs escolar pel qual es sol·licita plaça: 4 punts.
   • Documentació: caldrà acreditar-ho amb la nòmina del pare i la mare o el rebut pagat a la Seguretat Social corresponent al Règim Especial de Treballadors Autònoms del mes anterior al procés de preinscripció. L’acreditació de demandant d’ocupació no ocupat la fa l’Ajuntament directament al SOC. Per a les excedències s’acreditaran amb el Certificat de Vida Laboral de la Seguretat Social del mes anterior a la preinscripció, adjuntant un certificat de l’empresa on consti la data d’incorporació al lloc de treball.

 

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ TELEMÀTICA:

 1. Descarregueu-vos i ompliu la sol·licitud i signeu-la.
 2. Escanegeu o fotografieu la sol·licitud i els documents necessaris.
 3. Envieu-ho tot en format PDF o jpg al correu electrònic de la llar d’infants.
 4. Envieu tots els documents alhora. Si no els teniu tots espereu a enviar la sol·licitud a tenir-ho tot a punt. El termini de presentació telemàtica és del 13 al 22 de maig.
 5. Quan visualitzem la vostra sol·licitud rebreu una resposta de recepció com a comprovant de la preinscripció feta.

Full de sol·licitud de preinscripció: https://drive.google.com/open?id=19gxSSQmKhiVr5_S6kbGDQgzoz0sT_1VK

Correu electrònic de recepció de sol·licituds de preinscripció:    a8047960@xtec.cat

 

NORMES PER A L’ATENCIÓ PRESENCIAL DE PREINSCRIPCIÓ

  1. És imprescindible sol·licitar cita prèvia, per correu electrònic o telèfon (el telèfon només el podrem respondre alguns dies i en horari limitat que estarem al centre, prioritzeu l’atenció via email). L’atenció presencial serà del 19 al 22 en horari de matí, només amb cita prèvia.
  2. L’accés a la llar serà per a una única persona per presentar la preinscripció.
  3. Cal portar la documentació original i s’escanejarà a la llar.
  4. Cal portar la sol·licitud omplerta des de casa, o bé portar el bolígraf de casa per omplir-la.
  5. Cal entrar a la llar amb les mesures de protecció individual: guants, mascareta, i serà obligatori l’ús del gel hidroalcohòlic que us facilitarem a l’arribada. També caldrà mantenir la distància de seguretat de 2 metres, l’espera es farà a l’exterior de la llar i només es podrà accedir al llocs imprescindibles de la llar per fer la preinscripció, que trobareu degudament senyalitzats.
  6. Si la persona sol·licitant presenta símptomes de malaltia o ha estat en contacte amb casos considerats confirmats o probables del COVID-19, o és una persona considerada de risc, no ha de venir a presentar la sol·licitud, però pot signar una autorització per a que ho presenti una altra persona.

Full de sol·licitud de preinscripció:https://drive.google.com/open?id=19gxSSQmKhiVr5_S6kbGDQgzoz0sT_1VK

PER DEMANAR HORA:

email: a8047960@xtec.cat

telèfon: 93 716 38 42  / 603731103

 

 

Més informació sobre preinscripcions i sistema educatius al Portal Estudiar a Catalunya:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/

Mig curs en un vídeo… som els Cargols

Hola Cargols!

Espero que tothom estigui bé.

Desitjo que aquest vídeo us agradi i així recordeu a tots els vostres amics.

Tot aquest temps que hem estat junts, hem tingut estones de tot, heu estat trists, enfadats…però sobretot molt contents d’estar tots junts i ens ho hem passat força bé fent totes aquestes activitats tant divertides.

Només dir-vos que us trobo a faltar i que us estimo.

Un petó i una abraçada ben gran! Fins aviat!

https://drive.google.com/open?id=1J0ZVG3PbT4N0jdmZyKTSdBAVZWUPHx3w

Els Pollets hem crescut aquests mesos…

Hola Pollets!

Aquest ha estat un any de grans canvis. Vam arribar a la llar amb ganes de descobrir coses noves i mireu, quantes coses hem arribat a fer!

Ara ja som tots uns experts!!!

Aviat ens tornarem a veure i gaudirem tots plegats de les nostres troballes i conquestes!

Un petó i una abraçada molt fort, us trobo molt a faltar!

https://drive.google.com/open?id=1KNWdSl8Zw_V3dbZtYXHsHlai5-A6l8aV