PREINSCRIPCIÓ ESO: del 29 de març al 9 d’abril

Horari d’atenció a les famílies:

des de divendres 29 de març al dimarts 9 d’abril, cada dia de 10:30 a 12:30 h.

i les tardes del dilluns 1 i 8 d’abril de 15:30 a 18h.

* També es pot lliurar la documentació a l’OME, Adreça: Carretera de Vic, 16

Tota la informació sobre el procés de preinscripció la podeu trobar a

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

Documentació que cal presentar en el moment de la preinscripció:

  • Formulari de sol·licitud (si no el teniu, us el donarem nosaltres)
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se’n disposa.

Documentació complementària, per a la baremació, si escau:

  • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
  • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega tal condició
  • Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.