Normes i funcionament

Normes generals per al bon funcionament del centre:
● Per gaudir d’una bona convivència s’ha de tractar a tothom amb respecte i
correcció.
● Cal ser puntual a les hores d’entrada, al moment de tornar a les classes
després de l’esbarjo i en totes les activitats que es realitzin a l’institut per tal
d’afavorir el normal funcionament del treball a les aules.
● Totes les faltes d’assistència han de ser justificades per la família. (Si es
preveu una absència s’ha de comunicar al/la tutor/a fent ús dels comunicats
que es poden trobar a l’agenda)
● Per poder sortir de l’institut durant l’horari lectiu es necessita l’autorització
de la família i cal que una persona adulta vingui a buscar a l’alumne/a.
● S’ha d’anar al lavabo durant l’esbarjo per tal de no destorbar el treball de
l’aula.
● Cal tenir cura de les instal·lacions, del mobiliari i del material escolar,
tothom ha de ser responsable del seu bon ús. En cas de desperfectes la
família de l’alumne/a serà responsable de la reparació dels danys.
● Es vetllarà per la neteja i l’ordre a l’institut. S’han d’utilitzar les papereres.
● Per dins de les instal·lacions de l’institut s’ha d’anar sense córrer ni cridar i
cal respectar el treball que fan i exposen els companys/es.
● Dins de l’institut no es menjaran xiclets ni llaminadures. L’esmorzar es
menjarà al pati i l’embolcall es llençarà a la paperera.
● En tot moment s’han d’escoltar les indicacions o advertiments que facin els/
les professors/es i la resta de personal del centre.
● S’han de donar puntualment als pares les circulars, avisos, notes… que es
reparteixen a l’institut, és important que els hi arribi la informació.

Document complet aprovat pel Consell Escolar: NOFC de l’INS Les Vinyes