Preinscripció ESO 2020-2021

ESO

CALENDARI

 • Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020 – Veureu la informació al tauler d’anuncis del centre.
 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

Cal tramitar la sol·licitud amb suport informàtic. Clica aquí. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil.

Les famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic podran fer-ho de forma presencial del 19 al 22 de maig. Per a fer-ho, caldrà descarregar-se l’imprès de la sol·licitud i en mesura del possible portar-ho omplert i demanar cita prèvia al telèfon 93 657 17 42 o bé en sel següent enllaç: cita prèvia.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE LA SOL·LICITUD

En la tramitació telemàtica, una vegada enviades les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic al correu preinscripcions@iesbaixamar.com. Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal enviar la documentació escanejada o fotografiada.

DOCUMENTACIÓ

Si el centre escollit en primera opció és l’Institut Baix a mar, cal enviar al correu electrònic preinscripcions@iesbaixamar.com la següent documentació:

 • Resguard de la sol·licitud telemàtica.
 • Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne està en situació d’acolliment, la corresponent resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Còpia del DNI del tutor o tutora de l’alumne; si és un estranger comunitari, document d’identitat del país d’origen; si és extracomunitari, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport.
 • Còpia del DNI dels alumnes majors de 14 anys (i dels menors de 14 si ja el tenen).
 • Còpia del certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE del sol·licitant, on ha de constar que viu amb la persona sol·licitant.
 • Còpia de la documentació que acrediti els criteris complementaris en cas que s’al·leguin.

CRITERIS DE PRIORITAT I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Criteris generals

 • Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o mares o tutors legals que hi treballen (en el moment cal presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

40 punts

No cal presentar documentació, ho comprova el propi centre.

 • Proximitat: domicili habitual o lloc de treball (només una opció).

a. Del domicili habitual.

30 punts

DNI o la targeta de residència si és estranger; si l’adreça que hi consta no és el domicili habitual o no es té documentació, cal presentar un certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna.

b. Del lloc de treball.

20 punts

Aportació d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte per l’empresa. En cas de treballadors en règim d’autònoms, s’acredita amb el model 036 o 037.

 • Renda anual de la unitat familiar.

10 punts

En el cas que el pare, la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. Document acreditatiu de ser beneficiari de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

 • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor o tutora legal, o germans, igual o superior al 33%.

10 punts

Còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes. Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

CRITERI COMPLEMENTARI

 • Família nombrosa o monoparental.

15 punts

Còpia del carnet de família nombrosa vigent o de família monoparental vigent.