SIMULEM EL PROCÉS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS A LES PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Els alumnes de Física i Química de 2n ESO estan treballant la unitat didàctica que fa referència a la matèria i, més concretament, a les substàncies pures i  els diferents tipus de mescles, ja siguin homogènies o dissolucions i les heterogènies.

Hem fet esment al tractament que es fa en una EDAR (estació depuradora d’aigües residuals) de les aigües fecals i els tipus de contaminants que podem trobar en un abocament, així com podem millorar amb processos físics i químics la qualitat de l’aigua i retornar-la al medi ambient sense malmetre’l.A classe hem parlat de la nova cultura de l’aigua i com podem sensibilitzar la població per fer-ne un consum responsable i minimitzar al màxim l’impacte de les activitats humanes al medi ambient.

Per conscienciar els nostres alumnes hem fet una pràctica al laboratori a partir d’un aigua residual (una mescla heterogènia) que hem generat nosaltres amb els següents components:

Aigua, oli, colorant alimentari, terra negra de jardí, sals dissoltes i granul.lats de porexpan (simulant plàstics).

El procediment de depuració consisteix en tres fases:

1a fase: garbellament o tamisatge amb un colador casolà per separar-ne el porexpan i la terra negra de jardí.

2a fase: filtració emprant una paperina de paper blanc de filtre per separar la sal, les restes de grans de terra més fins que havien passat pel colador.

3a fase: una decantació amb un embut de decantació de la dissolució obtinguda en la 2a fase per tal de separar per densitats i inmiscibilitat dels líquids l’oli, menys dens, i l’aigua acolorida.

Ha estat una pràctica, la mar de divertida!