CONTINGUTS MÍNIMS DE BATXILLERAT PER A LA RECUPERACIÓ DE SETEMBRE 2019

RECUPERACIÓ 1r BATXILLERAT

 1. El vocalisme
 • El sistema lingüístic
 • El sistema vocàlic
 • Ortografia dels sons vocàlics àtons [ə], [u]
 • La síl·laba
 • L’accentuació
 • La dièresi
 1. El consonantisme
 • El sistema consonàntic
 • Els sons oclusius. Grafies
 • Els sons fricatius i africats. Grafies
 • Els sons nasals. Grafies
 • Els sons laterals. Grafies
 • Els sons vibrants. Grafies
 1. La morfonsintaxi (1)
 • El text, l’oració, les classes gramaticals
 • El substantiu
 • L’adjectiu
 • Els determinants
 • El verb

4. La morfosintaxi (2)

 • El verb
 • L’adverbi
 • La preposició
 1. Les funcions sintàctiques
 • L’oració, principis bàsics
 • El subjecte
 • El predicat
 1. Els pronoms febles
 • La cohesió del text. El pronom
 • Els pronoms febles
 • La substitució pronominal
 • Pronoms i funcions