Consell escolar

El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representants de tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centre públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes important per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Membres:

DIRECTOR Joaquim Cullell
CAP D’ESTUDIS Pilar Xifra
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT Teresa Prat
REPRESENTANT DEL PERSONAL NO DOCENT Susanna López
REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT

Lluís Anglada

Jordi Feliu

Marta Muner

Maria Reyner

REPRESENTANTS DELS PARES I MARES

Miquel Bisbe

Maria José Jiménez

REPRESENTANT DE L’AMPA Francesc Lanzas
REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT

Ruth Rubio

Marina Salló

SECRETARI  Xavier Soler