Projecte educatiu

PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL

L’Institut Escola El Viver constitueix el servei d’ensenyament bàsic del barri de Can Sant Joan. Aquest barri és divers pel que fa a la seva composició social i cultural i d’aquesta manera queda reflectit en l’heterogeneïtat del nostre alumnat.

El Plantejament Institucional de l’Institut Escola El Viver ve configurat pels valors compartits que regeixen el funcionament del centre. La definició de la nostra raó d’ésser, i la visió compartida de tots els membres de la comunitat educativa, conformen com volem que sigui la nostra escola en el futur.

 

MISSIÓ

La missió de l’Institut Escola El Viver és oferir al barri de Can Sant Joan de Montcada i Reixac, i a la societat en general, un servei educatiu de qualitat per a tot l’alumnat d’educació infantil, primària, i secundària, independentment de les seves condicions i característiques personals.

El nostre deure és esdevenir una veritable escola per a tothom, un espai acollidor on cadascuna de les persones trobi eines ajustades a les seves necessitats educatives singulars.

La nostra raó de ser és oferir una educació integral, dinàmica i participativa que ajudi a crear  els fonaments per a que l’alumnat adquireixi els coneixements, les habilitats, les capacitats i l’educació socioemocional necessàries per poder gaudir d’una vida feliç i plena, convivint en societat, respectant i acceptant les altres persones, i sentint-se, a la vegada, valorat/da i acceptat/da.

 

VISIÓ

Tota la comunitat educativa volem :

  • Alumnes que obtinguin uns bons resultats acadèmics, que els/les permetin continuar els seus estudis secundaris o post obligatoris.
  • Persones capaces de gestionar les seves emocions que assoleixin un bon grau d’autonomia personal i desenvolupin una bona autoestima.
  • Una escola amb persones respectuoses i tolerants, participatives i col·laboradores, responsables, que valorin l’esforç i que mostrin iniciativa i ganes d’aprendre.
  • Una escola on l’ús social del català sigui un fet dins tota la comunitat educativa.
  • Un major pes de les noves tecnologies al centre.
  • Un equip humà competent, cohesionat, generós, amb capacitat d’innovació, empàtic, obert, flexible, format professionalment i que participi activament en la formació permanent. Un equip coneixedor i implicat en el projecte educatiu del centre.
  • Famílies implicades en l’educació dels seus fills i filles, compromeses amb el Projecte educatiu del centre. Que participin i tinguin grans expectatives en relació als procés educatiu dels seus fills i filles.
  • Que el nostre alumnat, les seves famílies, els altres centres educatius, el municipi i la societat en general ens coneguin, com una escola cohesionada, innovadora, amb un Projecte Educatiu clar i ben definit .

 

VALORS

A l’Institut Escola El Viver ens sustentem en els valors de servei a la societat i de projecte de futur de l’alumnat, del respecte vers el medi ambient, de l’adaptació als canvis i a les noves tecnologies i de la promoció de les metodologies de treball participatives.

Respecte els valors de servei a la societat, les activitats s’orienten en base a una escola democràtica, participativa i dialogant, respectuosa, solidaria i tolerant amb les diferents ideologies i cultures, integradora, inclusiva i coeducativa.

En relació al projecte de futur de l’alumnat, els valors que impulsem són el sentiment d’identitat i de pertinença, l’interès i la motivació per la descoberta dels coneixements, la capacitat d’anàlisi i el sentit crític, la cultura de l’esforç i la capacitat de treballar amb altres persones.

A l’escola volem que els nens i nenes adquireixin les competències bàsiques en els aprenentatges i que tinguin una visió positiva de la vida, que siguin feliços i gaudeixin d’una vida plena.