Contracte del servei de neteja per a l’any 2018

Com cada any per aquestes dates, el centre obre un procediment de licitació per adjudicar el contracte de neteja de les instal·lacions per al següent any natural.

S’ha de parar especial atenció als terminis, condicions i contingut dels tres sobres diferenciats (A, B i C) que cal presentar.

A continuació trobareu l’anunci de licitació i els plecs de prescripcions i de clàusules administratives. A mesura que avanci el procés s’aniran afegint altres comunicacions i documents.