4.- Documentació

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

  • Resguard de Sol·licitud de preinscripció
  • Original i Fotocòpia del DNI / NIE del pare, mare o tutor/a.
  • Original i Fotocòpia del DNI / NIE de l’alumne/a

(obligatori per alumnes majors de 14 anys).

  • Original i Fotocòpia del llibre de família.
  • Original i Fotocòpia TSI Targeta Sanitària blava.
  • Número RALC Si es prové d’un centre adscrit, el mateix institut el té , si no us el facilitaran a l’escola de primària.

DOCUMENTACIÓ BAREMS

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

En  les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, l’ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

CRITERIS DE PRIORITAT ESPECÍFICS Documentació a presentar
Centres i ensenyaments adscrits No cal presentar cap document acreditatiu

 

CRITERIS GENERALS Documentació a presentar
Germans escolaritzats en el centre

·         40 punts

– Existència de germans/es escolaritzats al centre o centre adscrit

– Pares, mares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta

– El centre comprova directament aquestes circumstàncies.
Proximitat del domicili

·         30 punts

– Quan el domicili familiar és a l’àrea d’influència del centre.

 

·         20 punts

– Quan es pren en consideració l’adreça del lloc de treball, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre.

–  Original i fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant si coincideix l’adreça al·legada i si no coincideix s’ha de presentar l’empadronament.

–  Còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa.

NO es poden acumular les dues puntuacions de proximitat.

Renda anual

·         10 punts

– Quan la unitat familiar sigui beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció.

– Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
Discapacitat

·         10 punts

– Discapacitat de l’alumne o l’alumna, el pare, la mare, germans/es igual o superior al 33%.

– Original i fotocòpia del certificat de discapacitat emès pel Departament de Benestar  Social i Família o Certificats de discapacitat emès per l’ICAM o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS Documentació a presentar
·         15 punts

– Família nombrosa o monoparental.

– Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.