Recomanacions Dep. de Salut i la Societat Catalana de Pediatria

Seguint les recomanacions del Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria, s’ha inclòs el paracetamol a la farmaciola dels centres educatius de Catalunya. Per administrar-lo cal tenir l’autorització (ENLLAÇ A L’AUTORITZACIÓ) signada dels pares, mares o tutors legals de l’alumne i seguir les recomanacions d’ús[1] elaborades per la Societat Catalana de Pediatria i pels departaments d’Ensenyament i de Salut de la Generalitat de Catalunya.

[1] Per  administrar el paracetamol a les escoles, cal tenir l’autorització del pare, mare o  tutor, que s’ha de demanar en el moment de matriculació de l’alumnat.

La febre és un símptoma caracteritzat per un augment de temperatura per sobre de  37  ºC  que sovint s’acompanya de malestar. És molt freqüent en l’infant. La febre és en si mateixa un mecanisme de defensa de l’organisme contra la malaltia i, per tant, no cal tractar-la de forma immediata amb medicaments. Podem utilitzar mesures físiques per fer abaixar la temperatura i disminuir-ne les molèsties: si té malestar, fred o esgarrifances es recomana no abrigar-lo i donar-li aigua a glopets.

Davant d’un infant amb febre de 38 ºC o més l’escola ha de contactar amb el pare, mare o tutor i demanar-li que el reculli tan aviat com pugui.

Mentrestant, si la febre és igual o superior a 38 ºC es recomana administrar un antitèrmic/analgèsic. El fàrmac de referència i més utilitzat arreu és el paracetamol,  per la seva bona tolerància i la relativa absència d’efectes secundaris.

Encara que no es tracti d’una urgència, un infant amb febre no ha de quedar-se a l’escola fins que finalitzi la jornada escolar.