Descriptiu de les matèries optatives que es cursen a l’institut.