CERTIFICAT de nivell de CATALÀ

Titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística

La Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya reconeix l’equivalència dels coneixements de català i delega als centres  l’expedició del corresponent certificat:

  • Certificat de nivell intermedi (B2)
  • Certificat de nivell de suficiència (C1)
Instància de sol·licitud d’expedició del certificat ( pendent)

Juntament amb la sol·licitud, haureu d’aportar la documentació que s’escaigui segons el quadre:

Nivell B2

Titulació equivalent

Requisits per sol·licitar-lo

Documentació acreditativa

Títol graduat escolar (EGB)

Haver cursat tota l’EGB a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.

Original i fotocòpia de:

– DNI

– Llibre/certificat d’EGB

– Títol d’EGB

Títol FP1

Haver cursat tota l’EGB i l’FP1 a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979 (curs d’inici d’EGB).

Original i fotocòpia de:

– DNI

– Llibre/certificat d’EGB

– Certificat d’FP1

– Títol d’FP1

Nivell C1

Titulació equivalent

Requisits per sol·licitar-lo

Documentació acreditativa

 Títol BUP

Haver cursat tota l’EGB i BUP a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979 (curs d’inici d’EGB).

Original i fotocòpia de:

– DNI

– Llibre/certificat d’EGB

– Llibre/certificat de BUP

– Títol de BUP

Títol FP2

Haver cursat tota l’EGB, FP1 i FP2 a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979 (curs d’inici d’EGB).

Original i fotocòpia de:

– DNI

– Llibre/certificat d’EGB

– Certificat d’FP1 i FP2

– Títol d’FP2

Títol BATXILLERAT

Haver cursat almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i 5 entre ESO i BATX a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.

Original i fotocòpia de:

– DNI

– Llibre/certificat de

primària, d’ESO i batxillerat

– Títol de batxillerat

Títol ESO

Haver cursat almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i tota l’ESO a Catalunya i s’hagi cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. El requisit d’acreditació d’haver aprovat la matèria de llengua catalana és d’aplicació als títols de graduació en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007/2008.

Original i fotocòpia de :

– DNI

– Llibre/certificat de primària i

d’ESO

– Títol d’ESO

 

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de Política Lingüística