Normes d ‘organització i funcionament

La Normativa d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) és una eina que regula la vida del centre i estableix les relacions entre els diferents integrants de la comunitat escolar de l’Institut la Llauna. Recull els deures de tothom qui participa en I ‘educació i en el funcionament del centre i garanteix els drets que els atorga la legislació. Els seus principis generals són:

  • L’educació i la convivència es desenvoluparan dins d’un marc de tolerància i respecte a la llibertat de l’individu i a la seva personalitat i conviccions, les quals no podran ser pertorbades per cap tipus de coacció ni obligació d’assumpció d’ideologies o creences.
  • Tots els membres de la comunitat escolar tenen el dret d’intervenir en les decisions que els afectin mitjançant els seus representants lliurement elegits.
  • L’alumnat rebrà l’orientació necessària perquè pugui assumir progressivament la responsabilitat de la seva pròpia educació.
  • El centre vetllarà per l’ordre intern i el compliment de les normes que permetin assolir els objectius educatius.
  • En qualsevol situació s’arbitraran mecanismes per aconseguir el pacte, l’acord i el diàleg entre tots els membres de la comunitat educativa.

Podeu accedir a les Normes de Funcionament de La Llauna AQUÍ