Qui som?

L’INS Castelló d’Empúries és un centre públic que neix l’any 1996 amb la implantació de la LOGSE.

L’institut es manifesta laic, pluralista i respectuós amb la diversitat d’idees i creences.

L’INS Castelló utilitza el català com a llengua d’instrucció-aprenentatge i d’ús administratiu, per la qual cosa ha adequat mitjans i recursos per tal que el català sigui la llengua de comunicació en aquests àmbits.

Així mateix, la tolerància ha de ser un del valors que ha d’orientar les relacions interpersonals dins del Centre per la qual cosa cap membre de la comunitat educativa podrà ser discriminat per la seva llengua, pel seu sexe, per la seva religió…

Volem ser un Centre:
 • que formi persones en els valors per desenvolupar-se amb èxit segons les seves possibilitats, tant en l’àmbit personal com social.

 • que formi els alumnes en l’ús de les noves tecnologies com una eina més per a millorar el seu aprenentatge.

 • més humà, on tota la comunitat educativa trobi les condicions més favorables per desenvolupar les seves capacitats.

 • on els nois/es trobin l’orientació i l’ajuda necessària per arribar amb èxit a les sortides professionals i acadèmiques desitjades.

 • on l’espai físic també sigui amable, confortable i alhora eficient per a les tasques educatives i, per tant, que contribueixi a millorar el rendiment de les tasques de tota la comunitat educativa.

 • respectuós amb el medi ambient.

 • on es promogui l’interès pel coneixement i el valor dels referents culturals i del rigor intel·lectual.

Els valors que regeixen la tasca diària i la convivència en el Centre entre tots els membres de la comunitat educativa són:
 • La cultura de la pau, la solidaritat, la tolerància i el respecte entre tots els membres de la comunitat educativa, sense oblidar el compromís amb la llengua i cultura catalanes.

 • El respecte per l’entorn immediat de l’edifici i instal·lacions.

 • El respecte pel l’entorn natural i del medi ambient. Foment del reciclatge i del no malbaratament de recursos.

 • El respecte de les normes que fan possible la convivència al Centre.

 • El foment de l’interès pel coneixement, l’hàbit de l’esforç i de la feina ben feta.

 • El foment de la col·laboració de les famílies en els valors que regeixen la vida en el Centre.