Documents de centre

El PEC (Projecte Educatiu de Centre) marca les principals directrius del centre en quan a:

  • Identitat i el caràcter propi
  • Plantejaments educatius: Objectius i Projecte lingüístic.
  • Concreció i desenvolupament dels currículums.
  • Criteris que defineixen l’estructura organitzativa.
  • La inclusió i la convivència.
  • La orientació i la tutoria (PAT).
  • La participació i l’avaluació interna.

PEC Cal Gravat v3_addendes

NOFC_curs 2019-20