Consell escolar

El Consell Escolar (CEC) és el màxim òrgan de participació en el govern del centre, on són representats tots els sectors de la comunitat educativa. Entre les seves funcions, trobem les següents:

  • Aprovar el projecte educatiu del centre.
  • Aprovar la programació general anual (Pla Anual) i avaluar-ne el seu desenvolupament.
  • Aprovar les Normes d’Organització i Funcionament del centre (NOFC) i les seves modificacions i/o actualitzacions.
  • Aprovar el pressupost anual del centre i el rendiment de comptes.
  • Participar en el procediment de selecció i proposa de cessament del director o directora del centre.
  • Aprovar els criteris generals de la programació d’activitats escolars complementàries i extraescolars.
  • Participar en l’anàlisi i l’avaluació del funcionament general del centre.
  • Altres…

La seva composició al nostre Institut és la següent:

El Director o Directora Elisa Altimiras Actua com a president del Consell
El/La Cap d’Estudis Mireia Ribas
El Secretària o Secretària Meritxell Guillen Amb veu i sense vot, que actua com a secretari o secretària del Consell
6 representants del Professorat Ramon Barlam, Lídia Biescas, Núria Foixench, Núria Garcia i MªÀngels Pinyot Escollits en votació pel Claustre de professorat
3 representants de les famílies Jordi Comellas, Feola Van Heuvelen i Anna Torné Escollit en votació pel conjunt de pares i mares de l’alumnat del centre
1 representant de l’AMPA  Anna Herrero
2 representants de l’alumnat Anna Caballero Escollits en votació pel conjunt de l’alumnat
1 representant del PAS Natàlia Gracia Escollit en votació pel conjunt dels membres del PAS de l’Institut
1 representant del PAE Mercè Sabado o Olga Moya Escollit en votació pel conjunt dels membres del PAE de l’Institut
1 representant de l’Ajuntament de Manresa Neus Comellas
Total: 18 membres

Habitualment es reuneix un cop cada trimestre de forma ordinària i algun altre de manera extraordinària.