Consell escolar

El Consell Escolar (CEC) és el màxim òrgan de participació en el govern del centre, on són representats tots els sectors de la comunitat educativa. Entre les seves funcions, trobem les següents:

  • Aprovar el projecte educatiu del centre.
  • Aprovar la programació general anual (Pla Anual) i avaluar-ne el seu desenvolupament.
  • Aprovar les Normes d’Organització i Funcionament del centre (NOFC) i les seves modificacions i/o actualitzacions.
  • Aprovar el pressupost anual del centre i el rendiment de comptes.
  • Participar en el procediment de selecció i proposa de cessament del director o directora del centre.
  • Aprovar els criteris generals de la programació d’activitats escolars complementàries i extraescolars.
  • Participar en l’anàlisi i l’avaluació del funcionament general del centre.
  • Altres…

La seva composició al nostre Institut és la següent:

La Directora Elisa Altimiras Brunet Actua com a presidenta del Consell
La Cap d’Estudis Txell Guillen Gaja
La Secretària Mireia Ribas Soler Amb veu i sense vot, que actua com a secretària del Consell
6 representants del Professorat Núria Garcia Bonet

Ovidi Cobacho Closa

Minerva Vázquez de las Heras

Maria Quar Comellas Armengol

Rosanna Viñas Escudero

Escollits en votació pel Claustre de professorat
3 representants de les famílies Jordi Comellas Grau

Feola Van Heuvelen 

Anna Torné Vidal

Escollit en votació pel conjunt de pares i mares de l’alumnat del centre
1 representant de l’AMPA Anna Mª Herrero Garcia
2 representants de l’alumnat Anna Caballero Benito

Alba Gual Bascompte

Escollits en votació pel conjunt de l’alumnat
1 representant del PAS Natàlia Gracia Sánchez Escollit en votació pel conjunt dels membres del PAS de l’Institut
1 representant del PAE Olga Moya Sala Escollit en votació pel conjunt dels membres del PAE de l’Institut
1 representant de l’Ajuntament de Manresa Antoni Massegú Calveras
Total: 18 membres

Habitualment es reuneix un cop cada trimestre de forma ordinària i algun altre de manera extraordinària.