Continguts

Modalitat: Batxillerat de ciències i tecnologia

Matèries de primer curs

Matèries comunes

    • Llengua Catalana i Literatura I
    • Llengua Castellana i Literatura I
    • Llengua Estrangera I
    • Ciències per al Món Contemporani
    • Educació Física
    • Filosofia

Matèria comuna d’opció

    • Matemàtiques I

Matèries de modalitat

    • Biologia I
    • Física I
    • Química I
    • Tecnologia Industrial I

Matèries específiques

    • Una altra matèria de modalitat

(*) Amb opció a impartir 4 hores en un sol curs.

Matèries de segon curs

Matèries comunes

    • Llengua Catalana i Literatura II
    • Llengua Castellana i Literatura II
    • Llengua Estrangera II
    • Història de la Filosofia
    • Història

 

Matèria comuna d’opció

    • Matemàtiques II

Matèries de modalitat

    • Biologia II
    • Física II
    • Química II
    • Tecnologia Industrial II

Matèries específiques

    • Una altra matèria de modalitat

(*) Amb opció a impartir 4 hores en un sol curs.

Modalitat: Batxillerat d’humanitats i ciències socials

Matèries de primer curs

Matèries comunes

    • Llengua Catalana i Literatura I
    • Llengua Castellana i Literatura I
    • Llengua Estrangera I
    • Ciències per al Món Contemporani
    • Educació Física
    • Filosofia

Matèries comunes d’opció

    • Llatí I (per a humanitats)
    • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I (per a ciències socials)

Matèries de modalitat

    • Economia
    • Història del Món Contemporani
    • Literatura Catalana
    • Llatí I (**)
    • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (**)

(**) Si no s’ha cursat com a matèria comuna d’opció.

Matèries específiques

    • Una altra matèria de modalitat
    • Psicologia i sociologia

(**) Amb opció a impartir 4 hores en un sol curs.

Matèries de segon curs

Matèries comunes

    • Llengua Catalana i Literatura II
    • Llengua Castellana i Literatura II
    • Llengua Estrangera II
    • Història de la Filosofia
    • Història

Matèries comunes d’opció

    • Llatí II (per a humanitats)
    • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (per a ciències socials)

Matèries de modalitat

    • Geografia
    • Història de l’Art
    • Literatura Castellana
    • Llatí II (**)
    • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (**)

(**) Si no s’ha cursat com a matèria comuna d’opció

Matèries específiques

    • Una altra matèria de modalitat
    • Psicologia i sociologia

(**) Amb opció a impartir 4 hores en un sol curs.

Treball de Recerca

El Treball de Recerca és una activitat d’investigació que ha de fer tot l’alumnat de batxillerat. S’ha d’iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon curs.