Grau superior

Tècnic / tècnica superior en Màrqueting i publicitat

Amb aquest títol seràs capaç de definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials, i a promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publicitaris i promocionals necessaris.

La durada és de dos cursos acadèmics (organitzats en 2.000 hores, 1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball).

Què estudiaràs?

Matèries relacionades amb l’àmbit del màrqueting (Màrqueting digital, Investigació comercial i treball de camp; Llançament de productes), la publicitat (Disseny i elaboració de material publicitari; Mitjans i suports de comunicació) i l’enologia (Productes turístics, Tast i cultura vitivinícola, Viticultura i enologia; Relacions públiques i organització d’esdeveniments).

 

Com accedir-hi?

Accés directe al cicle aquells que tingueu el títol de tècnic de formació professional (un cicle de grau mitjà) o tècnic superior de formació professional (cicle de grau superior); el títol de batxillerat, o que hàgiu superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental. Per als qui no disposeu d’aquests títols, podeu fer la prova d’accés, i aquells que tingueu títols anteriors, podeu adreçar-vos a la secretaria del centre per conèixer els requisits i tràmits a realitzar.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Ensenyament són:

  • per curs: 360 euros
  • per unitat formativa: 25 euros
  • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d’admissió i presentar-la al centre, per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

 

Vols seguir estudiant?

Amb el títol de tècnic o tècnica superior en Màrqueting i publicitat, podràs accedir:

A qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Vols treballar?

Superant aquest cicle formatiu de grau superior, podràs accedir al món laboral com a:

assistent del cap de producte; tècnic en màrqueting, publicitat o relacions públiques; organitzador d’esdeveniments de màrqueting i comunicació; auxiliar de mitjans en empreses de publicitat; controlador d’emissió en mitjans de comunicació; tècnic en treballs de camp, estudis de mercat i opinió pública; agent o inspector d’enquestes i censos; codificador de dades per a investigacions de mercats; responsable de promocions punt de venda; especialista en implantació d’espais comercials.

Més informació: AQUÍ