ESO

L’Educació Secundària Obligatòria comprèn quatre cursos acadèmics, que generalment es cursen entre els 12 i els 16 anys.

Al llarg dels tres primers cursos es fan les següents matèries obligatòries:

 Ciències de la naturalesa
 Ciències socials, geografia i història
 Educació física
 Educació visual i plàstica
 Ètica / Religió
 Llengua catalana i literatura
 Llengua castellana i literatura
 Llengua estrangera (Anglès)
 Matemàtiques
 Música
 Tecnologia
 Tutoria

S’ofereixen matèries optatives distribuïdes en els tres cursos, que entre d’altres inclouen: Segona llengua estrangera (Francès), Multiesportiva, Emprenedoria, Cultura clàssica, Conjunt musical, Cant coral…

L’última setmana del curs es desenvolupa el treball de síntesi, el qual inclou activitats de les diferents matèries, i té l’objectiu de fer aplicar les diverses competències bàsiques en qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica.

El quart curs de l’ESO té caràcter orientador. Així, a més de les matèries obligatòries i optatives, hi ha les optatives específiques.

Es cursen les següents matèries obligatòries:

Ciències socials, geografia i història
Educació etico-cívica
Educació física
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Matemàtiques
Llengua estrangera (Anglès)
Tutoria

Els alumnes trien 3 matèries optatives específiques organitzades en itineraris. D’entre les que s’ofereixen hi ha Biologia i geologia, Física i química, Tecnologia, Cultura Científica, Educació Visual i Plàstica, segona llengua estrangera (Francès), Llatí…

Les darreres setmanes de curs es desenvolupa el Projecte de recerca. Les activitats s’inicien a Barcelona, a l’Institut, i finalitzen a Granada, en un viatge d’una setmana que també és un viatge de final d’etapa.