Batxillerat

  1. Matèries Comunes (cursades per tot l’alumnat)
Matèries
1r Batxillerat
2n Batxillerat
Llengua catalana i literatura
2 hores
2 hores
Llengua castellana i literatura
2 hores 2 hores
Llengua estrangera (anglès i francès)
3 hores 3 hores
Filosofia i ciutadania
2 hores  
Educació física
2 hores  
Ciències per al món contemporari
2 hores  
Història de la Filosofia
  3 hores
Història
  3 hores
Treball de recerca: es comença a 1r i s’acaba al 1r trimestre de 2n

2. Matèries de modalitat (específiques de cada tipus de Batxillerat)

  • Matèries de la modalitat de ciències i tecnologia
Matèries
1r Batxillerat
2n Batxillerat
Biologia
4 hores 4 hores
Dibuix tècnic
4 hores 4 hores
Física
4 hores 4 hores
Matemàtiques
4 hores 4 hores
Psicologia*
  4 hores
Química
4 hores 4 hores
Tecnologia industrial
4 hores 4 hores

*La psicologia és una matèria optativa, no de modalitat

 Matèries de la modalitat d’humanitats i ciències socials

Matèries
1r Batxillerat
2n Batxillerat
Economia
4 hores  
Economia de l’empresa
4 hores 4 hores
Geografia
  4 hores
Història de l’art
  4 hores
Història del món contemporari
4 hores  
Llatí
4 hores 4 hores
Matemàtiques (ciències socials)
4 hores 4 hores
Literatura catalana
4 hores  
Literatura castellana
  4 hores

 3. Matèries definides pel Departament d’Ensenyament

  • Estada a l’empresa

Per a més informació linka a la página sobre el Treball de Recerca de l’xtec.

L’ESTADA A L’EMPRESA AL BATXILLERAT

Des del curs 2000-2001 l’Institut Vila de Gràcia ofereix a l’alumnat de primer de Batxillerat la possibilitat de realitzar l’estada a l’empresa per completar, com una matèria més, la part optativa del seu currículum.

És per tant una matèria no obligatòria i no en substitueix cap altra.

L’objectiu de l’estada és donar als alumnes la possibilitat de posar-se en contacte per primer cop amb el món de l’empresa, la qual cosa els podrà ser d’utilitat tant per la seva orientació acadèmica i professional com per treballar aquelles capacitats professionals en les quals tenen predisposició i actitud positiva.

L’estada es realitza habitualment en acabar el primer de batxillerat, durant els mesos de juny i juliol i té una durada mínima de 70 hores que es realitzen en l’empresa o entitat col·laboradora.

L’estada es formalitza amb un conveni d’acord amb un model oficial entre l’alumne/a, l’entitat col·laboradora i l’ institut.

La persona responsable de l’estada al centre (tutor de l’estada) conjuntament amb el tutor de l’empresa concretaran el pla d’activitats que farà l’alumne, vetllaran pel seguiment de l’estada i finalment l’avaluaran.

Entitats col·laboradores:

Les empreses on fan l’estada els alumnes de batxillerat són diverses tant quant a activitat (comerços, despatxos professionals, empreses de serveis, indústries) com quant a dimensió, ja que es procurarà oferir a l’alumnat allò que estigui més relacionat amb els seus interessos professionals o bé amb el seu àmbit d’estudi de treball de recerca.

Algunes de les entitats que al llarg d’aquests anys han col·laborat amb l’Institut Vila de Gràcia acollint alumnes de batxillerat són:

ASSOCIACIÓ ARAPDIS. CENTRE DE REINSERCIÓ SOCIAL.

BANC DE SANG-CENTRE DE TRANSFUSIONS

BIBLIOTEQUES DE BARCELONA

CASALS INFANTILS I DE LLEURE

DESPATX D’ADVOCATS D’ONDARA

DESPATX D’ARQUITECTES DIAGONAL

DIARI L’INDEPENDENT

INFORMV, SERVEIS INFORMÀTICA

LLARS MUNDET

LLIBRERIA ALTAIR

RÀDIO GRÀCIA

U.A.B. PROGRAMA ARGÓ

UNESCO

ZOO DE BARCELONA – SERVEI EDUCATIU