Convalidacions

Informació general

Per poder sol·licitar la convalidació d’algun crèdit, mòdul professional o unitat formativa, us heu d’adreçar personalment a la secretaria del centre a principi de curs.

Convalidacions en els cicles formatius

Alumnes que hagin cursat un cicle formatiu de grau mitjà, grau superior o estudis universitaris

  • Abans de realitzar els pagaments de la matrícula, heu de comprovar si teniu algun mòdul o unitat formativa que pugueu convalidar, ja que aquests no s’han de pagar.
  • Les convalidacions les heu de sol·licitar un cop estigueu matriculats en el cicle formatiu, a partir de l’inici del curs i fins el 31 d’octubre.
  • A continuació us informem de les més habituals (FOL i EIE) i també podeu consultar les taules de convalidacions establertes per a cada cicle i actualitzades per la Direcció General.
FORMACIÓ APORTADA 

LOGSE

CICLE FORMATIU FORMACIÓ A CONVALIDAR

LOE

CICLE FORMATIU
Crèdit de Formació i orientació laboral – FOL CFGM UF1 Incorporació al treballl del MP FOL CFGM/CFGS
Crèdit de Formació i orientació laboral – FOL CFGS UF1 Incorporació al treballl del MP FOL CFGM/CFGS
Certificat de nivell bàsic en Prevenció de riscos laborals UF2 Prevenció de riscos laborals CFGM/CFGS
Crèdit d’Administració, gestió i comercialització de la petita empresa. CFGM MP Empresa i iniciativa emprenedora CFGM/CFGS
Crèdit d’Administració, gestió i comercialització de la petita empresa. CFGS MP Empresa i iniciativa emprenedora CFGM/CFGS
Cicle formatiu de Gestió Administratvia CFGM MP Empresa i iniciativa emprenedora CFGM/CFGS
Cicle formatiu d’Administració  i finances CFGS MP Empresa i iniciativa emprenedora CFGM/CFGS
FORMACIÓ APORTADA

LOE

CICLE FORMATIU FORMACIÓ A CONVALIDAR

LOE

CICLE FORMATIU
MP FOL:

UF1 Incorporació al treball

UF2 Prevenció de riscos laborals

CFGM/CFGS MP FOL:

UF1 Incorporació al treball

UF2 Prevenció de riscos laborals

CFGM/CFGS
MP Empresa i iniciativa emprenedora (EIE) CFGM/CFGS MP Empresa i iniciativa emprenedora CFGM/CFGS
MP Anglès tècnic CFGM MP Anglès tècnic CFGM
La convalidació relacionada en títols LOE tindrà efecte de nota numérica de 5 per a l’obtenció de la qualificació mitjana del cicle.

 

La convalidació relacionada en títols LOE tindrà efecte de nota numèrica per a l’obtenció de la qualificació mitjana del cicle quan es tracti dels mòduls professionals  i unitats formatives  superats que tinguin la mateixa denominació i currículum, traslladant la qualificació obtinguda en el primer cicle en el qual s’ha cursat, excepte  en Formació i orientació laboral (FOL) i Empresa i iniciativa emprenedora (EIE) que són considerats mòduls professionals específics per a cada cicle formatiu i per tant diferents. Això implica que la convalidació tindrà efecte de 5.

Taules de convalidacions
Família Professional  Administració i Gestió

Gestió Administrativa AG10

Administració i Finances AGB0

Família Professional Química

Operacions de laboratori QU20

Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat QUD0

Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins QUB0

Família Professional Electricitat i Electrònica

 Instal.lacions de Telecomunicacions (CFPM EE30)

Família Professional Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Atenció a persones en situació de dependència SC10

Integració Social (CFGS SCC0)

Educació Infantil (CFPS SCB0)

Animació Sociocultural i Turística SCA0

Llegenda:

  • Resolt en el centre
  • C:   S’escriu convalidat en la qualificació
  • R:  Es copia la qualificació obtinguda anteriorment
  • NC: Denegat
  • Resolt el Departament
  • D: S’escriu convalidat en la qualificació
  • ND: Denegat

.

Sol·licitud de convalidacions

 

Sol·licitud de convalidacions gestionada pel centre

Sol·licitud de convalidacions singulars