Normes i funcionament

La Normativa de convivència per al funcionament del nostre institut està basada en els Drets i deures de l’alumnat. Aquests són els recollits al DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya.

Els drets fonamentals de l’alumnat són:

 1. La formació
 2. Valoració objectiva del rendiment escolar
 3. Respecte de les pròpies conviccions
 4. Integritat i dignitat personal
 5. Participació
 6. Reunió i associació
 7. Informació
 8. Llibertat d’expressió
 9. Orientació escolar, formativa, i professional
 10. Igualtat d’oportunitats
 11. Protecció social

Els deures fonamentals són:

 1. Respectar els altres
 2. L’estudi
 3. Respectar les normes de convivència que es concreten en:
  1. Puntualitat i assistència a classe.
  2.  Aparells audiovisuals: no es poden dur mòbils  connectats. Ni tampoc cap enginy audiovisual (mp3, mp4, etc.) [El professor els prendrà i només es lliuraran a la mare o pare de l’alumne que els portés. Si l’aparell no és reclamat es retornarà a finals de curs].
  3. Begudes i menjar: no es pot menjar res a l’edifici principal ni al pavelló. Als patis no es poden menjar fruits amb closca (pipes, etc.)
  4. Comportament als espais comuns: Pels passadissos, escales, lavabos i, en general a les zones comunes, s’ha de circular a poc a poc i sense cridar. 
  5. Actitud a l’hora de classe:
   1. S’ha de portar una vestimenta adient per la pràctica docent (per tant no es pot venir amb gorres, vestits de bany, etc.). A educació física s’ha d’assistir amb l’equipament indicat pel professor.
   2. No es pot anar al lavabo a hores de classes llevat de situacions excepcionals.
   3. Per parlar a classe s’ha de demanar la paraula al professor.

Com es determina quan s’ha comès una conducta contrària a les normes de convivència?: 

És el professor qui determinarà quan un alumne ha comès una falta i decidirà si ha de ser expulsat o amonestat. Les principals conductes contràries a les normes de convivència són:

 1. Impedir el normal desenvolupament de la classe.
 2. Falta de respecte qualsevol membre de la comunitat educativa.
 3. Falta de respecte envers les instal·lacions.
 4. Cridar o corre als espais comuns.
 5. No dur el material a classe.
 6. Falta de puntualitat o d’assistència.