CFGS de Direcció Coral

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques en Direcció Coral, emmarcat dintre de les Arts  Escèniques, es crea fruit de la necessitat de formació expressada per aquest sector i per les diferents entitats que en formen part. La competència general que s’atorgarà a través d’aquests nous estudis és la de saber aplicar les tècniques de direcció coral, basades en l’elaboració personal d’un repertori musical i vocal, i en tècniques d’expressió artística i comunicació. També el fet de ser capaç de gestionar el projecte musical i les relacions amb l’equip artístic i l’organització, sigui en actuació en viu o enregistrament amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat.

 

>>INFORMACIÓ ACADÈMICA CURS 2021/22

Aquests estudis capaciten per aplicar les principals tècniques de direcció coral, basades en l'elaboració de repertoris, en l'adquisició de tècniques d'expressió, en la gestió d'un projecte musical i en l'organització d'equips artístics.

Tenen una durada de 1.425 hores.

 • Repertori Musical i Coral: Anàlisi, Coneixement i Creació (405 hores)
 • Gestió de la Coral i Coordinació amb l'Equip (30 hores)
 • Tècniques de Cant Coral (255 hores)
 • Tècniques i Pràctiques de Direcció Coral (345 hores)
 • Idiomes per al Cant Coral (150 hores)
 • Formació de Cantants de Corals Amateurs (60 hores)
 • Projecte de Producció de l'Actuació Coral (30 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (60 hores)
 • Projecte Integrat (30 hores)
 • Pràctiques en Organitzacions Corals (60 hores)

Per accedir a aquest cicle cal tenir el títol de batxillerat, o un d'equivalent, i haver superat la prova específica d'accés que permet demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments. La superació d'aquesta prova té validesa durant el curs acadèmic corresponent a l'any en què es faci la prova.

Tanmateix queden exemptes de fer la prova les persones que acreditin haver superat el quart curs d'ensenyaments de grau professional de Música o un curs superior, o bé que hagin superat la prova específica d'accés als ensenyaments artístics superiors de Música o els estiguin cursant.

TRÀMITS>>
Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre.

El centre publica el nombre de places que ofereix i la llista d'admesos i exclosos a la prova específica d'accés.

Un cop s'ha superat la prova específica, s'han publicat les notes i ha passat el període d'al·legacions, el centre fa pública la llista d'admesos per ordre de la qualificació obtinguda en la prova: després d'aplicar aquest criteri, les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat, que s'obté per sorteig.

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica als efectes professionals.

Aquest títol no té efectes acadèmics.

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Director o directora de cors professionals i amateurs.
 • Programador o programadora d'espectacles corals.
 • Dinamitzador o dinamitzadora d'activitats basades en el cant.
 • Conductor o conductora d'activitats de preparació en tècniques d'expressió vocal i comunicació.

Aquest títol té, en el territori de Catalunya, efectes professionals.

Ampliació del període d'inscripció: fins al 30 de setembre de 2021. 


[11-06-2021] Publicació provisional de les qualificacions de les proves específiques d'accés al CFGS.


El Departament d'Educació convoca la prova específica d'accés al cicle de grau superior de Tècniques de Direcció Coral (títol propi de la Generalitat de Catalunya, sense efectes acadèmics) per al curs 2021-2022.

L'objectiu de la prova és comprovar les aptituds dels aspirants per accedir a aquests ensenyaments i cursar-los amb aprofitament.

Es poden presentar a la prova les persones que tenen el títol de batxillerat (o una titulació acadèmica equivalent).

NOVA DATA D'INSCRIPCIÓ: fins al 30 de setembre de 2021.

Lloc: Edifici de Secundària de l'IEA Oriol Martorell (Anar-hi>>).

Horari: Matins


La inscripció a la prova d'accés (Convocatòria de setembre) es prorroga fins al 30 de setembre de 2021.

En el cas que es faci una convocatòria de setembre, el calendari és el següent:

Inscripció: fins al 30 de setembre de 2021.
Prova: (a determinar)
Publicació de les qualificacions provisionals: a partir del 30 de setembre de 2021.
Publicació de les qualificacions definitives: a partir del 30 de setembre de 2021.

CONTINGUT>>
La prova consta de diversos exercicis pràctics que han de servir per avaluar les capacitats i aptituds dels aspirants pel que fa a reconeixement auditiu, lectura a vista, harmonia, anàlisi musical i lectura preparada.

Orientacions i exemple de Prova d'Accés al CFGS en Tècniques de Direcció Coral.

QUALIFICACIÓ>>
Cada part de la prova s'ha de qualificar de 0 a 10 punts. La qualificació global és la mitjana ponderada de les puntuacions obtingudes en cada part, amb un nombre enter i 2 decimals. Cal una qualificació mínima global de cinc punts per a la superació de la prova.

La comissió avaluadora expedeix un certificat acreditatiu a cada aspirant que ha superat la prova (es lliura a partir del dia que es publiquen les qualificacions definitives). En cas de pèrdua del document, cal demanar-ne un duplicat al centre on es va fer la prova.

La superació de la prova d'accés és vàlida per a l'admissió als ensenyaments de direcció coral exclusivament en el curs acadèmic 2021-2022 i no suposa l'obtenció de plaça escolar.

Empleneu i  baixeu el full d'inscripció a les proves d'accés.

Full Inscripció al CFGS en Tècniques de Direcció Coral.

Resolució EDU/806/2021, de 22 de març,
per la qual es convoca la prova específica d'accés al títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques de Direcció Coral, corresponent al curs 2021-2022, i se n'estableixen les bases (DOGC, núm. 8373, de 25.3.2021).


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

Enllaç a la pàgina web del Departament d'Educació, en la qual podeu trobar informació sobre la prova d'accés als estudis de tècnic o tècnica superior en tècniques de Direcció Coral, corresponent al curs 2021-2022.

 

 


CONTACTA’NS

Per qualsevol dubte o aclariment respecte als ensenyaments del CFGS Tècniques en Direcció Coral podeu contactar mitjançant el correu electrònic:

cfdirecciocoral@ieaoriolmartorell.cat