Impuls de la lectura

L’escola participa en el Pla Nacional de Lectura del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, establint com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tots els alumnes. I ho farem potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’educació primària per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.impuls de la lectura