Projecte educatiu

 

L’Escola  Rubén Darío, som una escola arrelada al nostre entorn  on :

 • És important el  respecte per tota ideologia, amb una actitud tolerant, fomentant  els valors d’una bona convivència.
 • El Català és llengua d’aprenentatge i  relació, dins d’un marc plurilingüe.
 • Es vetlla  pel tracte personalitzat tenint en compte el ritme evolutiu  i capacitats de cadascú,  implicant als alumnes en el seu procés. Es fomenta l’esperit crític, l’actitud curiosa, la comunicació entre iguals…
 • S’entén l’educació com un procés d’integral de la persona, on cadascú pot desenvolupar les seves capacitats cognitives, físiques, socials, artístiques…
 • És important el reconeixement amb valor de cadascuna de les realitats que ens donen en el nostre entorn, fomentant aquells valors que faciliten la convivència: la tolerància,  la responsabilitat, l’esforç personal,  la cooperació,…
 • Fomentem  el tracte igualitari entre nens i  nenes
 • Potenciem el règim participatiu de tota la comunitat educativa.

PILARS PEDAGÒGICS / BASES DEL MODEL EDUCATIU:

L’actuació de l’equip de mestres es dirigeix cap a la consecució de donar a cada nen i nena un tracte individualitzat , que s’adapti al seu ritme evolutiu i que tregui el màxim profit de les seves  capacitats intel·lectuals i personals.

L’escola és activa  i inclusiva. Basem el nostre treball en el compromís de fomentar per part de l’alumne una actitud curiosa, crítica i investigadora i especialment en l’ autoavaluació de la seva evolució respecte el seu aprenentatge i creixement personal.

Treballem perquè l’alumne conegui les seves capacitats i competències i com les pot treballar per millorar-les amb l’ ajut dels mestres. Creiem molt important crear l’ expectativa d’arribar a l’èxit personal i a aconseguir ser conscients  de les fites aconseguides, ja que això motivarà l’aprenentatge participatiu i assegurarà d’ altres aspectes de la personalitat com poden ser l’equilibri emocional, l’ autoestima i la confiança en si mateix.

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS:

 • Aconseguir la formació integral dels nostres alumnes en els aspectes de: coneixements, convivència, formació en humanitats i educació física i de salut.
 • Posar en pràctica una didàctica que contempli la diversitat i que permeti atendre les capacitats individuals.
 • Assolir competència comunicativa plena, en el llenguatge oral en les tres llengües, com a mitjà de realització personal i social
 • Arribar a aconseguir un clima d’autonomia, de respecte, estudi, treball i gust per la lectura.
 • Aconseguir que tot l’alumnat assoleixi les màximes habilitats i capacitats respecte a les competències bàsiques i tenint en compte la diversitat de nivells.
 • Orientar individualment als pares i alumnes que realitzen l’ últim curs  del Cicle Superior de Primària, per tal d ’aconseguir una bona incorporació a  l’E.S.O.

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA:

 • Es valora en cada cas el tipus de reforç i organització que és necessita per tal de optimitzar els recursos.
 • Treball en G Flexibles  les àrees   instrumentals i l’anglès a C Superior.
 • Organització de grups  per cicles a l’àrea de Visual i Plàstica
 • Desdoblament dels grups  de primària en  laboratori d’anglès i informàtica
 • Espai de Ludoteca   per a Educació Infantil  ( mig grup)
 • Reforç lector a Ed Infantil  i Primària
 • Aula d’acollida i Mestra d’Ed Especial
 • Coordinació amb els Casals i altres entitats  de l’ entorn.

PROJECTES I ACTIVITATS DESTACADES DEL CENTRE:

 • Pla Lector
 • Pla Tac
 • Xarxa de Competències Bàsiques
 • Coordinació Llars Infants
 • Projecte de Tallers de Plàstica
 • Programa de reutilització de llibres
 • Cantània
 • Teatre Musical
 • Grup de Coral
 • Club de Lectura
 • Pla Català de l’Esport
 • Piscina a Can Ricard ( C Inicial i 6è)
 • Projecte Èxit
 • Projecte Patrimonia’m
 • Projectes d’acció Tutorial

ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ:

 • Participació en les activitats del Districte ( Mar de Jocs, el Joc perdut, Jocs Florals,…)
 • Coordinació amb els casals i entitats del barri.
 • Coordinació amb escoles Bressol i  Instituts de la zona
 • Col·laboració  amb el  MUHBA en el projecte Patrimonia’m
 • Col·laboració amb l’Associació Rosa Sensat ( Club de Lectura)
 • Col·laboració amb l ’Escola de Músics ( Teatre Musical, Coral)
 • Piscina  Cant Ricard
 • Foment de la Participació de les famílies  de l’escola (setmana cultural, xerrades, pas a l’ESO, …)
 • Participació dels alumnes mitjançant les Assemblees de Delegats de Classe.

 

carta de compromís