Salut

Administració de medicaments als alumnes

En cas de malaltia, caldrà que el vostre fill/a es quedi a casa fins que es recuperi totalment. Si a l’escola se l’ha de medicar, cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre que administri al fill o filla la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu. Si no és així, a l’escola no s’administrarà cap tipus de medicació.