Projecte Educatiu de Centre

El projecte educatiu de centre (PEC) és el document que defineix com funciona el nostre centre educatiu. Inclou els principis rectors que el diferencien d’altres centres, adaptat a la realitat de l’entorn del nostre alumnat i d’acord amb les conviccions pedagògiques dels docents; explicita les línies d’atenció a la diversitat i els objectius a mig termini; desglossa les línies mestres d’organització, que es concretaran al projecte curricular.

Aquest document és la base de les programacions dels professors/es i de qualsevol actuació singular que es vulgui dur a terme a la nostra escola, a més és objecte d’inspecció per part de l’administració, per tal de garantir que s’adeqüi a les lleis vigents sobre educació. La porposta del Projecte educatiu de centre és elaborada per l’equip directiu d’acord amb els criteris establerts pel Consell Escolar i les propostes realitzades pel Claustre. La seva aprovació i avalució correspon al Consell Escolar.

Consulteu el nostre Projecte Educatiu de Centre

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)