Salut

Medicaments

A l’escola no s’administrarà cap medicament que no vagi acompanyat del corresponent justificant i recepta mèdica, i l’autorització de les famílies als mestres i personal del centre a administrar el medicament.

Es recorda a les famílies la possibilitat d’administrar el medicament fora de l’horari lectiu, sempre i quan la dosi horària ho permeti, o bé, que sigui el mateix pare/mare/tutor/a legal de l’alumne/a qui vingui al centre a administrar-ho al seu fill/a.

Al·lèrgies i intoleràncies

Si algun alumne presenta algun tipus d’intolerància i/o al·lèrgia és responsabilitat de les famílies comunicar-ho al centre, així com també, entregar una còpia del justificant mèdic pertinent a inici de curs.

Tractaments pediculicides (polls)

Cal que, des de casa, reviseu el cap dels vostres fills/es periòdicament. En cas que trobeu polls, cal avisar immediatament al centre i deixar el nen/a a casa fent el tractament per tal d’evitar contagis.

Quan s’hagi eliminat la infecció de polls, l’alumne/a pot tornar al centre.

Si, des de l’escola, detectem algun cas de polls, avisarem a la família. En cas que no es porti a terme cap tractament per a la desinfecció, enviarem el nen/a a casa.