MODELS PER COMUNICACIONS A L’ESCOLA (absències, sortides,…)

  • ABSÈNCIES DEL CENTRE

COMUNICACIÓ ABSÈNCIA DEL CENTRE

  • SORTIDES DE L’ALUMNAT DINS L’HORARI LECTIU (recordeu que cap alumne/a podrà marxar sol dins l’horari lectiu, sempre ha d’estar recollir per un adult).

Sortida dins l’horari lectiu

  • COMUNICACIÓ DE SORTIDA DEL CENTRE. Comunicat de com surten els alumnes del centre (acompanyats, marxen sols) i la relació d’aquelles extraescolars que s’enllacen amb la jornada lectiva , i que per tant, els infants seran recollits pels monitors/es de les activitats.

COMUNICACIÓ SORTIDA DEL CENTRE amb extraescolars

  • AUTORITZACIÓ PER A L’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS DINS L’HORARI LECTIU PER PART DEL PERSONAL DOCENT.

Autorització per a l’administració de medicaments a alumnes

  •  COMUNICAT DE TRANSPORT. A entregar als transportistes i a l’escola en cas de ser-ne usuari i no haver de fer-ne ús de manera puntual.

Comunicat transport