Característiques del centre

●  Tractament de les llengües.

Al centre utilitzem el català com a llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge. La llengua castellana es treballa sistemàticament a partir de primària. La llengua anglesa s’inicia a Educació Infantil (P4) focalitzat sobretot en l’oralitat i s’incrementa significativament a l’educació primària on és llengua vehicular a l’àrea d’educació plàstica (Arts & Craft).

 

●  Tractament de les noves tecnologies

Les noves tecnologies estan integrades en l’aprenentatge, sobretot cap als cicles mitjà i superior on es treballa amb el Moodle de centre. Totes les aules disposen de sistemes de projecció audiovisual amb connexió a Internet d’alta velocitat  i l’escola té una forta presència a la Xarxa (Nodes, Youtube, Padlet).

 

●  Programa de Salut Integral:

L’escola participa del programa de Salut Integral promogut per la Fundació SHE per tal de promoure la reducció del sobreprès i l’obesitat infantil i la millora de la salut cardiovascular de la població a través del coneixement del cos i del cor, de la gestió de les pròpies emocions i dels hàbits i l’alimentació saludable.

 

●  Som Escola Verda.

Formem part del projecte d’Educació per a la sostenibilitat (Programa d’Escoles Verdes) i per tant donem valor al coneixement i al respecte pel medi ambient. Fomentem actituds de curiositat, respecte, reciclatge i conservació del medi natural.

 

●  Biblioteca puntedu:

L’escola participa del programa Puntedu per posar en valor la biblioteca escolar del centre i fomentar el gust per la lectura. En aquest sentit també fomentem l’aprenentatge entre iguals en el programa d’apadrinament lector entre alumnat de cicle superior i de cicle inicial.

 

●  Bona Ortografia sense esforç:

En l’ensenyament-aprenentatge de l’ortografia treballem amb la metodologia “Bona Ortografia sense esforç”, consistent en el treball de la memòria visual i la capacitat de “recordar” les paraules com si fossin una imatge.

 

●  Inclusió.

L’escola és integradora i inclusiva, ofereix a cada infant els recursos més adients per aconseguir el seu complet desenvolupament, a partir de la seva situació personal i sociocultural. Comptem amb una aula SIEI amb una mestra, una educadora i una auxiliar.

 

●  Confessionalitat.

El centre és aconfessional. Al pas d’Educació Infantil a Primària es dóna la possibilitat al pares per a que puguin triar l’opció de religió catòlica o educació en valors socials i cívics. Celebrem les festes religioses (Nadal, Carnestoltes) perquè considerem que formen part de la nostra cultura i tradició.

 

●  Metodologia.

Intentem aplicar el millor de cada metodologia i d’aquesta manera planifiquem sessions de racons, projectes interdisciplinars, jornades lúdico-pedagògiques, sortides educatives i colònies a les dues etapes educatives.  Som centre formador de mestres  de Grau d’Infantil i Primària i estudiants de Mòduls Professionals.

 

  • L’AMPA

L’escola disposa d’una AMPA implicada en el bon funcionament del centre i gestiona el Programa de Socialització de Llibres, el servei d’acollida, les activitats extraescolars de migdia i tarda i col·labora en la millora de les instal·lacions.

 

  • Pla Educatiu d’Entorn i Pla Català de l’Esport

L’escola participa de les activitats planificades dins del Pla Educatiu d’Entorn de Cervera i del Pla Català de l’Esport a l’escola.