Protocol de Material

MATERIAL COL·LECTIU

QUÈ ENTENEM PER MATERIAL COL·LECTIU

DEFINICIÓ

 ·         Considerem material col·lectiu tot el material fungible d’ús escolar que compartim a l’escola.

·         També són material col·lectiu les eines no fungibles de forma immediata, però que necessiten ésser reposades al llarg de temps per desgast d’ús.

RELACIÓ DE MATERIALS

 

    Tot el material que hi ha a la sala de material i d’altre que es va necessitant al llarg del curs :

·         Papers de tota mena:

–          fulls blancs i de colors Din-4 i Din-3

–          fulls de dibuix Basic Din-4 i Din-3

–          fulls de pauta Montessori, ratllats i amb diferents mides de quadrícula

–          cartolines de tots els colors  i mides

–          cartolines metal·litzades

–          cartró ondulat de diversos tons

–          papers de seda, xarol, crespó (pinotxo), cel·lofana, vegetal, d’embalar… (ampli ventall de colors), làmines EVA

·         Llapis, bolígrafs (quatre colors), gomes, maquinetes.

·         Llapis de colors de fusta (gama de colors)

·         Plastidecors.

·         Retoladors a l’aigua, a l’alcohol, prims i gruixuts.

·         Pintura al tremp de tots els colors.

. Pots de pintura nous

. Pots de pintura començats en bon estat

·         Pinzells de diferents gruixos i numeracions, de mànec de fusta, de cola…

QUÈ ENTENEM PER MATERIAL COL·LECTIU

(Cont.)

RELACIÓ DE MATERIALS

 ·         Ceres  de tota la gama de colors. Vernís de ceres.

·         Cola blanca líquida, en barra, d’empaperar, blue-tack…

·         Plastilines.

·         Punxons,pelfes i tisores.

·         Plàstics de plastificar.

·         Arxivador de palanca, carpetes, bosses de plàstic classificadores.

·         Regles, escaires, cartabons, transportadors d’angles, compassos.

·         Grapes, xinxetes, clips, fasteners, arandeles adhesives…

ALTRES MATERIALS QUE TAMBÉ ÉS FAN SERVIR AL CENTRE

 ·         El material d’observació per Coneixement del Medi: peixos, fruites…

·         El material de laboratori d’observació i dissecció: òrgans…

·         Materials i eines d’ús no habitual al centre per a realització de treballs puntuals: vernís acrílic, paper de vidre, paper d’alumini, acetats, colorants alimentaris, pintura per vidre, feltre, retoladors especials, tisores de talls inusuals, paper d’empaperar, plàstic de boles, boa, foam, escuradents de colors, trepans amb formes, netejapipes brillants, lluentons, esponges amb formes i textures diverses, paper assecant, serrells, ràfia, plomes, goma, corrons, corda, cintes…

·         Puzzles de cartró d’Ed. Infantil i C. Inicial

·         Material de pati: jocs de taula

UBICACIÓ

ESPAI

 Es troba a la sala de material del 1r. Pis.

Tot el material que hi ha a l’aula és nou, excepte els pots de pintura començada en bon estat.

GESTIÓ ECONÒMICA

QUI I COM

  • La comptabilitat del material col·lectiu la porta la Secretaria
  • Es passen comptes a la Comissió Econòmica a final de curs o inici del següent
  • Funciona per cursos escolars i no per anys naturals.
  • Si algun pare o mare vol verificar les despeses efectuades ho pot fer a través de l’AFA.

COMANDES

I

DISTRIBUCIÓ

PROFESSORAT

 ·         A final de curs s’endreça i revisa el material col·lectiu de les aules.

·         El que sobra nou del tot, es desa a la sala de material.

·         A les sales de material hi ha un full per anotar el material que es necessita o bé si agafem les últimes unitats, especificant el nom de qui fa la comanda, tipus de material,…

·         Si es pot preveure el material que es necessitarà, s’ha de demanar directament a l’encarregada de material .

·         El professorat no pot fer la comanda del que necessita directament a la distribuïdora, es fa a través de la comissió de material.

COMISSIÓ DE MATERIAL

·         Està formada per la Secretària i una persona de cada cicle.

·         La Comissió de material s’encarrega de fer la llista de material que es necessita per començar el curs, tenint en compte el que queda de romanent a les aules de material i la secretària fa la comanda a la distribuïdora

·         Es reuneix periòdicament per veure quin material es necessita a cada cicle i fer la comanda conjuntament.

·         Una mestra de la comissió disposa d’una hora setmanal per la revisió, comanda i distribució del material demanat.

·         Endrecen les sales de material demanant ajuda a altres mestres si es necessari.

·         Si algun nivell necessita algun material urgent ho ha de comunicar a l’encarregada de material del seu cicle.

·         A principi de curs s’encarrega de fer la distribució del material que ha demanat cada nivell .

SECRETÀRIA

·         Farà una comanda general de tota l’escola a finals de juny.

NECESSITATS I COMANDES AL LLARG DEL CURS DE

MATERIAL HABITUAL DE SALA

Necessitats de material de la sala

·         Qui necessiti un determinat material urgent pot anar a la sala de material per agafar-lo, sinó ho ha de fer a través de l’encarregada de la comissió .

Avís de reposició de materials habituals

·         Quan s’exhaureixi  un determinat material de la sala o es vegi que està a  punt d’acabar-se, s’ha d’escriure el nom de l’article a les graelles que hi ha a la sala de material i també posar el nom de qui fa la comanda.

·         S’ha d’especificar bé de quin material es tracta ( mida, color, número d’unitats,…) per facilitar la feina a la comissió de material

MATERIALS ESPECÍFICS

·         Els materials específics són els que no poden subministrar els nostres proveïdors habituals.

·         La mestra o mestre s’encarrega de comprar el material que necessita.

·         Si la despesa es tracta d’una gran quantitat, ha de preguntar abans a la secretària si l’escola la pot assumir i demanar els diners si vol per endavant.

·         Si es tracta de poca quantitat de diners, comprarà el material directament i entregarà el tiquet o factura a la secretària.

·         IMPORTANT !! Tots els tiquets han de portat el NIF o CIF del proveïdor (als tiquets dels basars i xinos s’ha de demanar que posin el segell on consti el NIF o CIF i el nom de la botiga)

  • Els dijous i divendres es pot passar per secretaria a cobrar les factures

FINANÇAMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA DE MATERIAL

·         Les famílies paguen una quota de material per cada fill/a matriculat al centre.

·         La quota es fixa al Consell Escolar de l’escola pel curs següent.

·         La quota és igual per a tothom, sigui quin sigui el curs, perquè els faran servir tots al llarg de la seva escolaritat al centre.

·         L’alumnat que arriba nou a l’escola paga la quota de material proporcional als mesos que quedin per finalitzar el curs.

·         L’alumnat que marxa de l’escola sense haver acabat el curs, no se li retornen els diners de material. Només en el cas de que marxin al setembre o octubre se li retornarà la part proporcional al temps que hagi estat.

INFORMACIÓ DE LA QUOTA A LES FAMÍLIES

·         Quan es dugui a terme la matriculació al centre, es farà conèixer a les famílies el funcionament del material socialitzat i se’ls donarà el full amb la informació de pagament de la quota de material.

·         A les famílies dels alumnes ja matriculats a l’escola se’ls donarà al juny el full amb la informació de pagament de la quota de material.

PAGAMENT QUOTA

·         L’alumnat té de plaç fins a final de setembre per tenir pagada la quota de material.

·         El pagament es farà a través del compte corrent que te l’escola a “La Caixa”

·         Juntament amb la quota de material es paga la de renovació de material informàtic.

·         En l’actualitat la quota a pagar és de 60€, 50 corresponen a material i els 10 restants a la renovació de material informàtic.

 

RESOLUCIÓ DE TREBALLS AL CENTRE

UTILITZACIÓ DE MATERIAL COL·LECTIU

·         La resolució  dels treballs que es fan a l’escola, sigui quina sigui l’àrea i l’objectiu, és amb la utilització d’aquest material.

·         A les famílies no se’ls demana cap material suplementari per a realitzar-les, llevat d’algun material de rebuig tipus: tub del rotlle de paper higiènic, capsa o ampolla de plàstic buides … Per tant no és necessari portar res de casa.

OBJECTIUS PER TOTS ELS CICLES

ED. INFANTIL

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

 Compartir i respectar el material col·lectiu.

  • Tenir cura i responsabilitzar-se del material d’ús personal.

  • Educar pel consum responsable.

MATERIAL D’AULA

 

DOTACIÓ DE TOTES LES AULES DEL CENTRE

·           Totes les aules del centre, siguin ordinàries o d’especialitat, tenen una dotació pròpia  que es pagarà des de l’escola i no des de material col·lectiu : grapadora, taladradora, esborrador, tisores grans, regle gran, desgrapadora,  papereres. Aquest material es considera material de mestres
 

 

 

 

 

 

MATERIAL D’AULA

 

 

 

 

 

 

DOTACIÓ D’AULA ORDINÀRIA

 

·         Les aules ordinàries han de tenir dotació d’aula de base de material col·lectiu , per a dur a terme la tasca docent amb l’alumnat

·         Diferents tipus de papers que els/les alumnes fan servir habitualment en funció del cicle en que es troben: Din-4 blanc, pauta Montessori, cartolines de totes mides, quadrícula, dues ratlles, fulls de dibuix, fulls de colors…

·         Materials i eines diversos, també en funció de les necessitats i ús del cicles respectius: Llapis, goma, bolígrafs ,maquinetes,retoladors, coles, tisores, plastidecors, carpetes, arxivadors, colors de fusta, retoladors prims d’alcohol, ceres, vernís de ceres, llana, punxons, pelfes, safates,tisores, compassos, escaires, cartabons, regles…

·         Aquests materials són d’ús compartit per a tothom, tret dels que es troben a l’estoig de l’alumne que són d’ús individual.

DOTACIÓ D’AULA D’ESPECIA-LITAT

  • Totes les aules d’especialitat han de tenir un material col.lectiu de base  propi  per l’ús dels nens i nenes:

·         Papers que l’alumnat fan servir habitualment:

§  fulls blancs Din4

§  fulls de pauta Montessori

§  fulls de dues ratlles

·         Plastidecors,

·         Colors de fusta

·         Retoladors prims d’alcohol.

·         Tota la resta de material: llapis, goma, maquineta… va a dins de l’estoig que cada alumnes transportarà a l’aula d’especialitat.

MATERIAL D’ÚS INDIVIDUAL DE L’ALUMNE

ESTOIG

·         Tot l’alumnat de Primària tindrà un estoig  personal que portarà de casa, serà de tipus rectangular de roba o plàstic amb cremallera.

·         Cada nen o nena  a més a més de fer servir l’estoig a classe, el portarà a les aules d’especialitat.

·         Ni a Cicle Inicial ni a Cicle Mitjà, l’estoig es pot emportar a casa. Al Cicle Superior sí. 

MATERIAL I EINES A L’ESTOIG EN ELS DIVERSOS CICLES

ED. INFANTIL
·         No tenen estoig.
CICLE INICIAL
·         Llapis, goma, maquineta i cola i tisores si es creu convenient.

 

 

CICLE
MITJÀ
 
·         Llapis, goma, maquineta. (La cola i les tisores estan com material de classe).

·         S’hi afegeix : bolígrafs blau, verd i vermell .

 

CICLE SUPERIOR
·         Llapis, goma, maquineta, bolígrafs (4 colors)

·         S’hi afegeix: llapis de fusta, retoladors, escaire, cartabó, transportador d’angles i compàs.

INTRODUCCIÓ DE MATERIAL ESPECÍFIC:

VERTICA-LITZACIÓ.

CURSOS EN QUE FEM LA COMANDA JA SIGUI PER L’AULA O PER L’ESTOIG

         Regles

A 2n. s’introdueix com a material d’aula.

·         Compassos

A 4t. com a material d’aula i a 5è. a l’estoig.

·         Transportador d’angles

A 4t. com a material d’aula i a 5è. a l’estoig.

·         Escaire

A 4t. com a material d’aula i a 5è. a l’estoig.

·         Cartabó

A 4t. com a material d’aula i a 5è. a l’estoig.

·         Llibretes

A 3r i 4t tenen 3 llibretes : 1 d’expressió escrita (amb ratlles), la comencen a 3r. i passa a 4t., 1 de català (quadrícula) per 3r. i 4t , i 1 de matemàtiques (quadrícula) per 3r. i quart.

A 5è tenen 1 llibreta de català, castellà, medi natural, medi social i matemàtiques, la continuen a 6è.

Les coles i tisores es guarden a l’armari

REPOSICIÓ DEL MATERIAL COL·LECTIU A DINS DE L’AULA

QUI?

·         Correspon únicament al tutor o tutora que és la persona que en porta el control.

·         A les aules d’especialitat correspondrà al professorat respectiu.

RESPECTE AL MATERIAL

COL·LECTIU

NORMATIVA

·         Qui el trenca o el fa malbé expressament en porta un de nou de casa de les mateixes característiques.

MATERIAL NO FUNGIBLE DE FORMA IMMEDIATA PERÒ QUE ES DESGASTA AMB EL TEMPS

TRACTAMENT

 ·         Material que no es fungible de forma inmediata però que cal ser reposat al llarg del temps:

·         Tisores

·         Compassos

·         Regles (2n. i Cicle Mitjà)

·         Es queden com a material de classe i no es passen al curs superior

·         Es van renovant amb el temps a mesura que es necessiten

 

 

 

 

MATERIAL VELL I REUTILITZACIÓ DE MATERIAL A MIG USAR.

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ SE’N FA?

A final de curs:

·         Educació Infantil

·         Es revisa.

·         El que sigui vell es llença.

·         El que queda més sencer passa amb la mestra  al següent curs . Aquest material queda per a ésser gastat en segona instància a la classe, perquè a començament de curs sempre es dóna el nou.

·          Cicle Inicial

·         Es revisa

·         El que sigui vell es llença

·         El material aprofitable del curs no canvia d’aula sinó que el fa servir la nova tutora o tutor per anar reposant el material nou de principi de curs

que es va fent malbé

·         És important que la mestra que canvia d’aula deixi el material en les millors condicions possibles.

·         Cicle Mitjà i Superior

·         El material aprofitable del curs no canvia d’aula sinó que el fa servir la nova tutora o tutor per anar reposant el material nou de principi de curs

que es va fent malbé.

·         Quan els alumnes acaben cicle, a 4t. i 6è. el material a mig usar se l’emporten.

·         A 4t també s’emporten, a final de curs l’arxivador de palanca

·         A 5è. s’emporten l’estoig amb el material usat,  excepte : Les tisores, compàs, transportador d’angles, escaire, cartabó i regle que es queden a l’escola al juny .

·         A 6è. a final de curs s’emporten definitivament l’estoig amb tot el material usat:  compàs, transportador d’angles, escaire, cartabó i regle