Pla d’Atenció a la diversitat

Per a garantir la  nostra filosofia de Conviure, Cooperar i Aprendre i ser coherents amb l’ideari  del Projecte Educatiu de Centre de ser una escola integradora amb voluntat inclusiva, l’Escola ajusta cada any el Pla d’Atenció a la Diversitat de l’alumnat, per tal d’afrontar les diferents circumstàncies personals i socials de cada nen i nena.

Aquestes adaptacions es van visualitzar físicament a partir  del curs 2007/08 amb l’eliminació de les barreres arquitectòniques, però també inclouen uns recursos i mesures de tipus organitzatius i metodològics amb els quals fem front a la diversitat cultural, social i lingüística del nostre alumnat, del qual aproximadament el 12% no és nascut a Catalunya.

Un d’aquest recursos, potser el més distintiu és la SIEI, (Suport Intensiu per a l’escolarització Inclusiva) creada a partir del curs 2008/09 i definida legalment com  “unitat de recursos per afavorir la participació de l’alumnat amb necessitats educatives especials en entorns escolars ordinaris amb el compromís de tota la comunitat educativa per avançar en l’escola inclusiva”

 Actualment la SIEI la tenim  a Cicle Inicial (1er i 2n).

ELEMENTS ORGANITZATIUS

 La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) es per precepte legal l’òrgan que ha de vetllar per a planificar, promoure i fer el seguiment d’actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives dels alumnes

 Al Ciurana, la CAD està formada per les coordinadores de cicle, les  especialistes d’educació especial, la mestra de la SIEI, la mestra de l’aula d’acollida en el cas de disposar del recurs, la psicopedagoga de l’EAP (Equip d’Asessorament Psicopedagògic) i la Cap d’Estudis

Es planifiquen dues reunions al llarg del curs, una al primer trimestre per aprovar els P.I (Plans Individualitzats) per aquell alumnat que necessita una adaptació curricular i organitzar el tema de treball i una al tercer, per valorar la feina feta i concretar el tema del proper curs. Cada curs és prioritza un tema d’atenció a la diversitat i es treballa amb tot el Claustre. Els darrers cursos hem treballat les metodologies de treball cooperatiu i treball per projectes.

Per a determinar quin alumnat ha de ser atès a l’aula d’Educació Especial existeix un protocol, revisat anualment, que recull aspectes com : Criteris d’atenció, de quina manera és derivat l’alumne de l’aula ordinària a la SIEI, funciones de les mestres d’educació especial, models d’intervenció i quina ha de ser la durada d’aquesta, etc.

Altres elements organitzatius per atendre la diversitat són mesures com:

  • Dues mestres a l’aula a l’àrea de coneixement del medi i descoberta de l’entorn
  • Tutories personalitzades sistemàtiques
  • Treball cooperatiu i treball per projectes
  • Grups inclusors: reunió periòdica de tots els professionals que intervenen amb els alumnes de la SIEI per analitzar les dificultats sorgides i cercar solucions aplicables per les mestres de l’aula ordinària.
  • Claustre inclusiu. Cada juny es traslladen al claustre els acords presos al llarg del curs pel diferents grups inclusors

Els Equips docents estan formats per tot el professorat que intervé en un grup, la psicopedagoga de l’EAP, quan afecta a alumnat d’Educació Especial, i un membre de l’equip directiu. Es reuneixen amb periodicitat trimestral i sempre que sigui requerit per algun mestre.

Fan el seguiment de l’evolució dels aprenentatges de l’alumnat amb Necessitats Específiques de Supor Educatiu (NESE) i permeten coordinar les actuacions de millora de l’activitat docent i vetllar perquè en el funcionament dels grups ordinaris sigui possible la integració de tot l’alumnat.

Elaboració dels horaris partint de les necessitats educatives de l’alumnat i recollint la previsió d’aquestes per tot el curs, incloent –hi quan és possible l’adaptació del horaris quan un alumne/a ha d’assistir de forma reiterada a teràpia amb Serveis Externs al centre.

A la vegada s’estableixen els horaris de les reunions de coordinació entre els professionals que treballen amb alumnes amb NESE i es programa la hora fixa setmanal dels tutors per a l’atenció individualitzada i l’atenció a les famílies.

 Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament. L’ Equip d’Assessorament Psicopedagògic  (E:A:P.) destina un professional al centre, en horari fix i per un nombre d’hores que està en funció de les necessitats i demandes del centre. Aquest especialista consensua amb la direcció els objectius i les actuacions del pla de treball i la valoració del mateix.

És a través d’aquest professional de l’EAP que es deriva l’alumnat al serveis terapèutics externs a l’escola.

ACTUACIÓ DEL PROFESSORAT

 A partir de la modificació dels trets d’identitat del Projecte Educatiu de Centre (P.E.C), l’escola es defineix com a integradora i amb voluntat inclusiva, que respecta i valora la diversitat com un fet enriquidor per tota la comunitat educativa.

Per aquesta raó el professorat ha dissenyat actuacions diferenciades per l’alumnat que presenta barreres per l’aprenentatge i la participació.

Canvi en l’enfoc de l’àrea.

Aquests canvis suposen la modificació de l’enfoc general de l’àrea amb l’objectiu de dissenyar una programació oberta que faciliti l’accés al Currículum de tot l’alumnat. En l’Àrea de Coneixement del Medi Natural i Social s’han adoptat mesures com:

 – Eliminar el llibre de text, mantenint-lo com a material de consulta a cicle Mitjà i Superior, per perpetre diversificar els tipus d’activitats proposades

– Elaborar unitats didàctiques inclusives, seqüenciant els temes treballats al llarg de tota la Primària.

Canvis en la metodologia de l’àrea

La incorporació a les aules ordinàries de l’alumnat que presenta necessitats educatives especials ha portat a l’equip docent a revisar les unitats de programació i aplicar la metodologia de dos mestres a l’aula. En  funció dels recursos de professorat aquesta metodologia s’aplica actualment de P-3 a 6è, en una sessió setmanal de descoberta de ‘entorn i a coneixement del ,medi i a P-4 i P-5 en una sessió de racons matemàtics.

A l’Àrea d’Educació Física des del curs 2009/10 es va introduir l’activitat de natació durant una sessió setmanal en horari lectiu durant el segon trimestre, per a facilitar la participació de tot l’alumnat amb independència de les seves habilitats motrius. A partir del curs 2011/12, amb l’assessorament de l’EAP es re-dissenya l’activitat amb la intervenció de l’educador de la SIEI i la incorporació d’activitats cooperatives per a tot el grups com l’ACROSPORT.

Canvis en l’organització de l’aula.

Per tal de dissenyar una programació oberta, des de l’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural s’ha apostat per la diversificació d’elements com:

  • el nombre d’alumnes del grup. Activitats individuals, en parella, en grups
  • tipus de les activitats. Experimentació. Conferències Informàtica – TAC, Sortides escolars per l’entorn proper, Comunicació gràfica,…
  • instruments d’avaluació, amb la gradació d’indicadors prioritaris per cada alumne.

ACTUACIONS A NIVELL DE L’ALUMNAT

Educació Especial – SIEI Les modalitats d’intervenció de les especialistes en educació especial són: Suport al professorat a l’aula ordinària: grups reduïts, treball individual. Treball fora de l’aula ordinària: grups reduïts, treball individual

Suport escolar personalitzat (SEP)  La obligació legal d’atendre el suport escolar personalitzat, prioritzant el tractament de la comprensió i l’expressió orals, la comprensió lectora i l’expressió escrita i les habilitats matemàtiques” s’adapta als diferents nivells educatius en funció de les disponibilitats de professorat, informant sempre les famílies de que els seus fills/es reben aquest suport individualitzat.

SEP Infantil (P4 i P5): dins l’horari lectiu: 1 sessió a P-4 i 2 sessions a P-5 per treballar el llenguatge..

SEP Primària:

Cicle Inicial (1r i 2n): 3 sessions d’ampliació horària (12:30 a 13h) per treballar l’adquisició d’hàbits escolars ( tutoria personalitzada) i reforç de continguts curriculars ( català i matemàtiques).

Cicle Mitjà (3r i 4t): 2 sessions d’ampliació horària (12:30 a 13h) per treballar l’adquisició d’hàbits escolars ( tutoria personalitzada)

Cicle Superior (5è i 6è) : 2 sessions d’ampliació horària (12:30 a 13h) per treballar l’adquisició d’hàbits escolars ( tutoria personalitzada).