Consell escolar

 

Comissió Permanent

Està formada per:

Equip directiu

Un representant del sector docent

Una persona del sector familiar

Comissió Econòmica

Supervisa l’execució pressupostària de l’escola i la liquidació anual.

Està formada per:

El president: director del centre

La secretària de l’escola

Un representant del sector docent

Una persona del sector familiar

Una representant de l’Ajuntament

 

Comissió de Convivència

El seu objectiu és vetllar per la convivència i la cohesió social al centre.

Col·laborar en l’elaboració i el desenvolupament del projecte de convivència del centre.

Està formada per:

El president: director del centre

La cap d’estudis de l’escola

Dos representants del sector docent

Dues persones del sector famílies

Un representat del PAS

Comissió de Coeducació

La seva funció és:

Promoure la igualtat d’oportunitats de nenes i nens.

Incorporar la perspectiva de gènere a l’acció educativa.

Prevenir i gestionar comporament i actictuds discriminatoris per raó de gènere.

Potenciar el reconeixement, la cooperació i el respecte mutu.

Generar nous i millors models identitaris de masculinitat i feminitat.

Està formada per:

El president: director del centre

La cap d’estudis de l’escola

Una representant del sector docent

Dues persones del sector famílies

Comissió Reutilització Llibres de Text

 

La seva funció és:

a) Supervisar l’estat dels llibres a final de cada curs i de que el projecte plantejat es porti a terme adequadament.

 

Està formada per:

El president: director del centre

La secretària de l’escola

Dos representants del sector docent

Dues persones del sector famílies

Un membre del PAE